Tiếng Việt 

Dynata Chính sách Quyền Riêng tư dành cho Người cư trú tại Mọi Quốc gia Ngoại trừ các Quốc gia thuộc EU và Mexico

Ngày có hiệu lực Lần đầu: Ngày 15 tháng 8 năm 2013

Phiên bản này: Ngày có hiệu lực Ngày 21 tháng 10 năm 2019

 

Các điều sau quy định chính sách quyền riêng tư dành cho Dynata, LLC (f/k/a Survey Sampling International, LLC) cộng đồng Panel trực tuyến, Dynata, LLC trang web Panel và/hoặc Dynata, LLC các ứng dụng dành cho thiết bị di động (gọi chung là "Ứng dụng/Dịch vụ") do Dynata, LLC và công ty mẹ, công ty con cùng các công ty trực thuộc (gọi chung là "Dynata") cung cấp. 

Chính sách Quyền Riêng tư này quy định về việc Dynata thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc thông tin có thể nhận dạng cá nhân (“PII”) cũng như các thông tin khác liên quan tới Dịch vụ của Dynata và các hoạt động của bên thứ ba như được định nghĩa trong chính sách này ("Các hoạt động Phi nghiên cứu").  Dịch vụ của Dynata giúp bạn có cơ hội gia nhập một Panel, tham gia điều tra do Dynata hoặc bên thứ ba tiến hành (với tư cách là thành viên hay không phải thành viên của Panel), sử dụng các trang web liên kết với Panel, sử dụng Ứng dụng/Dịch vụ liên kết với Panel, nhận và đổi phần thưởng và khích lệ, bao gồm, không giới hạn, các mục cược thưởng, được áp dụng cho tư cách thành viên Panel và/hoặc cho việc hoàn thành điều tra (gọi chung là “Dịch vụ”). Các hoạt động Phi nghiên cứu bao gồm, nhưng không giới hạn, Dynata tiếp thị các Dịch vụ của Dynata và/hoặc các bên thứ ba tiếp thị các dịch vụ của họ cho bạn và/hoặc chia sẻ riêng lẻ và/hoặc tổng hợp dữ liệu hồ sơ với các bên thứ ba để phát triển các hiểu biết sâu sắc về tiếp thị và/hoặc mô hình đối tượng/mô phỏng.  Các hoạt động Phi Nghiên cứu được mô tả chi tiết hơn trong Chính sách Quyền Riêng tư này. 

Việc bạn sử dụng Ứng dụng/Dịch vụ của Dynata là hoàn toàn tự nguyện và vì thế bạn đồng ý cho Dynata xử lý PII của bạn liên quan tới Ứng dụng/Dịch vụ và Các hoạt động Phi Nghiên cứu cũng như Chính sách Quyền Riêng tư này.

Điều tra được tiến hành bởi bên thứ ba và dữ liệu được thu thập liên quan tới điều tra không phải tuân thủ Chính sách Quyền Riêng tư này. Việc đăng ký, sử dụng, và truy cập Dịch vụ của Dynata phải tuân thủ Các Điều khoản và Điều kiện của Dynata.   Trong hầu hết trường hợp, Dynata không phải là nhà tài trợ điều tra, và công cụ điều tra, kết quả điều tra hoặc dữ liệu điều tra là và sẽ trở thành tài sản thuộc sở hữu của nhà tài trợ điều tra.  

Tất cả tham chiếu tới “Dynata” trong Chính sách Quyền Riêng tư này bao gồm cả Dynata và công ty mẹ, công ty con cùng các công ty liên kết. Tất cả tham chiếu tới “chúng tôi” (us) hoặc "chúng tôi" (we) đều tham chiếu tới Dynata.  Tất cả PII được lưu giữ trên máy chủ ở Hoa Kỳ, nơi máy chủ của Dynata được đặt và có thể truy cập toàn cầu bởi các nhân viên và/hoặc cơ quan của Dynata.  Đối với mục đích của chính sách này, người trả lời có nghĩa là bất kỳ cá nhân nào tham gia Dịch vụ Dynata, bao gồm thu thập dữ liệu thụ động và/hoặc tham gia vào các Hoạt động Phi Nghiên cứu được mô tả trong chính sách này.  Đối với mục đích của chính sách này, trực tuyến bao gồm duyệt web trên các thiết bị di động,

 

Ứng dụng/Dịch vụ sẽ thu thập dữ liệu cá nhân và các thông tin khác và sẽ sử dụng các dữ liệu và thông tin đó như thế nào?

Dynata thu thập thông tin nhận dạng cá nhân ("PII") từ những người tham gia nghiên cứu trong và sau khi đăng ký với Panel, bao gồm, nhưng không giới hạn, trong quá trình tham gia điều tra và liên quan đến việc nhận và đổi thưởng và ưu đãi và/hoặc trong thời gian đăng ký Ứng dụng/Dịch vụ và quá trình tải xuống. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số PII và thông tin nhân khẩu học nhất định, bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, (các) địa chỉ, (các) số điện thoại (bao gồm số điện thoại nhà riêng, số điện thoại di động, và/hoặc số điện thoại cơ quan), (các) địa chỉ email, ngày sinh và nghề nghiệp/trình độ giáo dục, số nhận dạng cá nhân Panel/người trả lời duy nhất mà chúng tôi gán cho bạn khi bạn đăng ký một tài khoản (gọi chung là "UID""), và thông tin về chủng tộc và giới tính. Ngoài việc thu thập PII nói trên, trong và sau quá trình đăng ký, bạn có thể được yêu cầu tự nguyện cung cấp hoặc tiết lộ Dữ liệu Nhạy cảm. Dữ liệu Nhạy cảm có nghĩa là PII mà tiết lộ hoặc hé lộ các tình trạng sức khỏe và y tế, định hướng giới tính hoặc đời sống tình dục, ý kiến/quan điểm chính trị, xuất xứ chủng tộc/dân tộc, niềm tin tôn giáo và triết học và tư cách thành viên công đoàn. Dữ liệu Nhạy cảm được sử dụng để điều hướng các cơ hội điều tra đến bạn và nếu không được quy định khác trong Chính sách Quyền Riêng tư này. 

Dynata thu thập PII và thông tin nhân khẩu học từ những người không phải thành viên của Panel trước và trong khi tham gia vào một cuộc điều tra.

Dynata cung cấp cho khách hàng và/hoặc đối tác quảng cáo của mình thông tin về thiết bị của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, IDFA hoặc ID Quảng cáo của thiết bị và các tương tác với Ứng dụng/Dịch vụ với sự đồng ý của bạn. Dynata, khách hàng và/hoặc các đối tác quảng cáo có thể sử dụng thông tin này để hỗ trợ các cuộc điều tra Dynata, để tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của Dynata cho bạn, cho quảng cáo dựa trên sở thích không liên quan, để liên kết thiết bị của bạn với các dữ liệu bổ sung về bạn và/hoặc thiết bị của bạn có sẵn từ các nền tảng quản lý dữ liệu của bên thứ ba và/hoặc để xác thực một số thông tin bạn cung cấp về bản thân và/hoặc thiết bị của bạn. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về một số đối tác quảng cáo của chúng tôi, bao gồm cả cách chọn không tham gia sau đó.

 

Thông tin bổ sung bạn gửi.

Bạn có thể gửi, tải lên hoặc truyền nội dung hoặc tài liệu, bao gồm, không giới hạn, ảnh chụp, video và/hoặc bất kỳ nội dung hoặc tài liệu tương tự hay liên quan nào khác có thể bao gồm PII của bạn (“Nội dung của Người dùng”), ví dụ, khi hoàn thành điều tra.  PII được đưa vào Nội dung Người dùng sẽ được thu thập, sử dụng và tiết lộ theo quy định trong Chính sách Quyền Riêng tư này.  Nội Dung của Người Dùng không nên bao gồm âm thanh, video, hình ảnh, hoặc chân dung của bất kỳ ai khác ngoài người dùng.

 

Thông tin được thu thập bằng phương thức tự động:

Ứng dụng/Dịch vụ cũng tự động thu thập một số thông tin nhất định, chẳng hạn như thông tin về thiết bị và khả năng của thiết bị, bao gồm, nhưng không giới hạn, hệ điều hành của thiết bị, các ứng dụng khác trên thiết bị của bạn, địa chỉ IP, nhà cung cấp mạng cho thiết bị, loại thiết bị, múi giờ, trạng thái mạng, loại trình duyệt, định danh trình duyệt, số nhận dạng thiết bị duy nhất (chẳng hạn như các số nhận dạng cho phân tích hoặc quảng cáo), ID người dùng nhà cung cấp mạng (một số được cung cấp bởi nhà cung cấp mạng của bạn), địa chỉ Điều khiển Truy nhập Môi trường (Media Access Control, hay MAC), Thiết bị Nhận dạng Di động Quốc tế, vị trí và các thông tin khác riêng lẻ hoặc kết hợp có thể được sử dụng để nhận dạng duy nhất thiết bị của bạn. Dưới đây là các ví dụ cụ thể về dữ liệu này và công nghệ thu thập dữ liệu:

 

Dữ liệu vị trí địa lý. Ứng dụng/Dịch vụ sẽ yêu cầu bạn cho phép lấy thông tin vị trí địa lý từ thiết bị di động của bạn, và các thông tin vị trí địa lý như vậy có thể được cung cấp bởi Ứng dụng/Dịch vụ bất kỳ lúc nào, bất kể Ứng dụng/Dịch vụ có mở hay không. Nếu bạn đồng ý chia sẻ dữ liệu vị trí địa lý của bạn, bên cạnh các mục đích được nêu trong phần "Sử dụng thông tin của Dynata" dưới đây, Dynata cũng sẽ sử dụng thông tin vị trí của bạn để cung cấp cho bạn tùy chọn tham gia các cuộc điều tra dựa trên địa điểm và nghiên cứu thị trường và/hoặc chia sẻ dữ liệu vị trí địa lý đó với khách hàng bên thứ ba để chứng minh mô hình vị trí và/hoặc lưu lượng truy cập của người tham gia Ứng dụng/Dịch vụ. Ngoài ra, Dynata có thể chia sẻ dữ liệu vị trí địa lý của bạn với các nhà cung cấp bên thứ ba để xác định địa chỉ thương mại gần vị trí của bạn, chẳng hạn như cửa hàng hoặc nhà hàng. Để tìm hiểu thêm về các nhà cung cấp như vậy, vui lòng truy cập www.placed.com để xem mô tả về các dịch vụ mà họ cung cấp và cách dữ liệu vị trí địa lý được sử dụng, bao gồm việc nhà cung cấp sử dụng dữ liệu đó cho quảng cáo dựa trên vị trí.

Dữ liệu vị trí địa lý cũng có thể được sử dụng bởi các mạng quảng cáo để cung cấp cho bạn quảng cáo dựa trên vị trí. Việc sử dụng dữ liệu của các mạng quảng cáo và cách chọn không tham gia, được mô tả chi tiết dưới đây.

Nếu bạn không còn muốn chia sẻ dữ liệu vị trí địa lý của mình thông qua thiết bị của mình, vui lòng thay đổi cài đặt bảo mật trong thiết bị của bạn cho Ứng dụng/Dịch vụ.

 

Ứng dụng/Dịch vụ và chức năng. Dynata có thể yêu cầu quyền truy cập vào các ứng dụng nhất định và/hoặc chức năng có sẵn trên hoặc thông qua thiết bị của bạn để sử dụng kết nối với Ứng dụng/Dịch vụ và Dịch vụ. Quyền truy cập sẽ được yêu cầu thông qua thông báo đẩy hoặc các cảnh báo khác và quyền truy cập sẽ chỉ được chấp thuận với sự đồng ý của bạn. Nếu bạn đồng ý, bạn có thể chọn không tham gia sau đó bằng cách thay đổi cài đặt của mình trên thiết bị.

 

Thông tin truyền thông xã hội. Bạn có thể được đề nghị cơ hội truy cập Ứng dụng/Dịch vụ của Dynata thông qua các nền tảng truyền thông xã hội của bên thứ ba. Nếu bạn chọn lựa chọn như vậy, Dynata có thể thu thập thông tin hồ sơ nhất định được lưu giữ trong tài khoản trên nền tảng truyền thông xã hội của bạn.

 

Cookie và Công nghệ Tương tự. Cookie là các tệp nhỏ lưu giữ các dữ liệu nhất định trên một thiết bị. Cookie theo phiên hết hạn khi bạn đóng trình duyệt của mình. Cookie vĩnh viễn vẫn còn trên thiết bị của bạn cho đến khi bị xóa hoặc một khi chúng đã đến ngày hết hạn được xác định. Bạn có thể thiết lập trình duyệt để thông báo cho bạn khi bạn nhận được một cookie.

Cookie bên thứ nhất và bên thứ ba và các công cụ nhận dạng thiết bị và công nghệ tương tự hoặc có liên quan khác (ví dụ: IDFA, AAID, v.v.) có thể được đặt, viết, thiết lập và/hoặc đọc cho một số mục đích bao gồm, nhưng không giới hạn, cung cấp một trải nghiệm điều tra tốt hơn, quản lý chất lượng, xác nhận hợp lệ, cho phép hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia điều tra, theo dõi các cuộc điều tra đã hoàn thành hoặc các hành động đã hoàn thành khác, phát hiện và/hoặc ngăn chặn lừa đảo, nghiên cứu hiệu quả quảng cáo trực tuyến, theo dõi trang web và thống kê người xem, phát triển sự hiểu biết sâu sắc về đối tượng và/hoặc mô hình mô phỏng liên quan đến các chiến dịch tiếp thị và cho mục đích định hướng các quảng cáo và các nội dung khác tới các cá nhân, tùy thuộc vào sự chấp thuận của bạn nếu luật pháp áp dụng yêu cầu. Tuy nhiên, đối với một số cookie nhất định và/hoặc công nghệ tương tự hoặc có liên quan, nếu bạn quyết định không chấp nhận cookie, bạn sẽ không thể sử dụng Ứng dụng/Dịch vụ.

Để biết thêm thông tin về các loại cookie chúng tôi sử dụng, các mục đích chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được thông qua cookie, vui lòng xem Công cụ Chấp thuận Cookie của chúng tôi.

Tệp Nhật ký. Ứng dụng/Dịch vụ của Dynata có thể tự động thu thập và lưu giữ các thông tin nhất định, bao gồm, không giới hạn, dữ liệu sẵn có từ trình duyệt web của bạn, bao gồm, không giới hạn, Địa chỉ IP, loại trình duyệt, nhà cung ứng dịch vụ internet, trang tham chiếu/thoát, hệ điều hành, dấu ngày/giờ và dữ liệu dòng nhấp trong các tệp nhập ký.

 

Tạo Vân tay Kỹ thuật Số. Nhìn chung, tạo vân tay kỹ thuật số gán một mã nhận dạng duy nhất cho thiết bị hoặc máy tính của bạn dựa trên các cài đặt kỹ thuật, đặc điểm và Địa chỉ IP của thiết bị. Dynata sử dụng công nghệ tạo vân tay kỹ thuật số nhằm kiểm soát và xác nhận chất lượng và phát hiện và/hoặc ngăn chặn lừa đảo, bao gồm, không giới hạn, xác định các đối tượng điều tra trùng hoặc lừa đảo. Dynata có thể thực hiện và sử dụng vân tay số trực tiếp hoặc qua nhà cung cấp bên thứ ba với sự đồng ý của bạn nếu được yêu cầu theo luật áp dụng.

 

Tạo dấu bóng. Nhìn chung, tạo dấu bóng là việc đặt một công nghệ hay tệp lên thiết bị của bạn để xác định rằng trước đó nó đã được sử dụng để đăng ký với hoặc truy cập Ứng dụng/Dịch vụ hoặc Dịch vụ này. Tạo dấu bóng được sử dụng nhằm kiểm soát và xác nhận chất lượng và phát hiện và/hoặc ngăn ngừa lừa đảo. Dynata có thể tham gia vào các hoạt động tạo dấu bóng trực tiếp hoặc qua nhà cung cấp bên thứ ba với sự chấp thuận của bạn nếu được yêu cầu theo luật áp dụng.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể sử dụng thông tin được thu thập thông qua các phương tiện tự động, cùng với các thông tin khác để nhận dạng người dùng (hoặc các hộ gia đình) trên các nền tảng hoặc trên các thiết bị, chẳng hạn như điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng hoặc các trình duyệt có liên quan cho các mục đích được mô tả trong Chính sách Quyền Riêng tư này.

 

Thông tin được thu thập từ bên thứ ba

Dynata có thể thu thập PII, thông tin hành vi và/hoặc nhân khẩu học từ các bên thứ ba, bao gồm, không giới hạn, nền tảng quản lý dữ liệu, mạng quảng cáo, tổ chức dịch vụ thông tin, các nhà cung cấp mẫu khác và/hoặc các nền tảng truyền thông xã hội.  Dynata có thể sử dụng PII, thông tin hành vi và/hoặc nhân khẩu học từ các bên thứ ba cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm, không giới hạn, xác nhận dữ liệu, nối thêm dữ liệu, phát triển hiểu biết sâu sắc về tiếp thị, các mục đích phát hiện lừa đảo, và/hoặc gửi bạn một email dùng một lần để mời bạn tham gia vào một cuộc điều tra và/hoặc gia nhập một Panel.  Ngoài ra, dữ liệu về vị trí địa lý, bao gồm thông tin về doanh nghiệp bán lẻ và các doanh nghiệp thương mại khác mà bạn có thể truy cập trong khi tính năng vị trí địa lý được bật, có thể được thêm vào hồ sơ Panel của bạn và/hoặc chia sẻ với khách hàng của Dynata nếu bạn chọn tham gia vào các dịch vụ định vị địa lý.     

 

Dynata sử dụng thông tin thu thập được như thế nào?

 

Dynata sử dụng thông tin:

Ngoài các mục đích mô tả ở trên, Dynata sử dụng dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua Ứng dụng/Dịch vụ như sau: (i) liên hệ với bạn về tình trạng thành viên của bạn với (các) Panel điều tra của Dynata; (ii) liên hệ với bạn về việc bạn tham gia vào (các) điều tra; (iii) điều chỉnh các cơ hội điều tra cho bạn và thu xếp quảng cáo được hiển thị cho bạn bên ngoài Ứng dụng/Dịch vụ nhằm mục đích tạo điều kiện cho việc hoàn thành cuộc điều tra thu hồi quảng cáo; (iv) gửi cho bạn các thông báo về các cơ hội điều tra; (v) tuân thủ bất kỳ và tất cả các nghĩa vụ pháp lý, bao gồm, nhưng không giới hạn, nghĩa vụ thuế; (vi) quản trị và quản lý các chương trình khen thưởng và khuyến khích của Dynata và thực hiện các yêu cầu của bạn về phần thưởng và ưu đãi; (vii) để tạo thuận lợi cho việc bạn tham gia vào chương trình khuyến mại và khuyến mãi của Dynata và liên hệ với bạn về các chương trình đó; (viii) cập nhật hồ sơ của Dynata; (ix) tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ hoặc yêu cầu bỏ dữ liệu; (x) vì mục đích phát hiện và/hoặc ngăn chặn gian lận; (xi) liên kết thiết bị và/hoặc hồ sơ của bạn với thông tin bổ sung có sẵn về bạn và/hoặc thiết bị của bạn có sẵn từ nền tảng quản lý dữ liệu ("DMP"); (xii) cung cấp các sản phẩm/dịch vụ của Dynata cho bạn; (xiii) để cho phép các bên thứ ba tiếp thị sản phẩm/dịch vụ cho bạn; (xiv) để cho phép Dynata hoặc các bên thứ ba phát triển hiểu biết sâu sắc về tiếp thị và/hoặc mô hình đối tượng/mô phỏng; (xv) để xác thực thông tin hồ sơ mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi; và/hoặc (xvi) theo cách khác được cho phép theo Chính sách này hoặc do bạn ủy quyền.  Dynata có thể sử dụng các thông tin thu thập được trong bối cảnh Ứng dụng/Dịch vụ liên quan đến các Panel điều tra khác mà Dynata quản lý và/hoặc liên quan đến các Hoạt động Phi Nghiên cứu.  Đối với việc liên kết dữ liệu Ứng dụng/Dịch vụ với dữ liệu DMP của bên thứ ba, Dynata sử dụng chính dữ liệu đó và/hoặc cho phép khách hàng của Dynata và/hoặc chính DMP sử dụng dữ liệu đó để cung cấp cho bạn các cơ hội điều tra, để đo lường hiệu quả quảng cáo (như được mô tả chi tiết dưới đây), để phân khúc khán giả; thiết kế các chiến dịch quảng cáo bằng cách sử dụng các nhóm "mô phỏng" dựa trên điều tra và dữ liệu của bên thứ ba; và/hoặc tiếp thị các sản phẩm/dịch vụ của bên thứ ba cho bạn. 

Định lại mục tiêu.  Dynata có thể, tùy từng thời điểm, thuê một hoặc nhiều bên thứ ba để hiển thị quảng cáo trên (các) trang web của Dynata hoặc quản lý quảng cáo của Dynata trên các trang web khác (ví dụ, trên các trang mạng xã hội). (Các) đối tác bên thứ ba của Dynata có thể sử dụng các công nghệ như cookie hoặc xác định các yếu tố dữ liệu. Bao gồm nhưng không giới hạn IDFA hoặc ID Quảng cáo của bạn để thu thập thông tin về các hoạt động của bạn trên (các) trang web của Dynata và/hoặc trên các trang web khác để: (i) cung cấp cho bạn nội dung quảng cáo về Dynata và các dịch vụ của Dynata và/hoặc (ii) hỗ trợ Dynata trong việc phát triển các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo được thiết kế để nhắm tới những cá nhân có hồ sơ xã hội và nhân khẩu học giống với hồ sơ xã hội và nhân khẩu học của bạn. Nếu Dynata đang tiến hành một chương trình định lại mục tiêu và bạn không muốn tham gia chương trình định lại mục tiêu này, vui lòng chọn không tham gia thông qua quy trình chọn không tham gia cookie áp dụng được nêu trong Chính sách Quyền Riêng tư này hoặc trong thông báo cookie riêng của Dynata, bằng cách thay đổi IDFA hoặc ID Quảng cáo của bạn và/hoặc bằng cách bỏ đăng ký trong chính quảng cáo.

Hiểu biết sâu sắc về Đối tượng/Mô phỏng. Dynata và/hoặc các bên thứ ba có thể sử dụng PII được thu thập từ bạn và/hoặc có thể liên kết PII được thu thập từ bạn đến cookie của bên thứ ba để phát triển hiểu biết sâu sắc về đối tượng và/hoặc mô hình mô phỏng liên quan đến các chiến dịch tiếp thị. 

Hiệu quả Quảng cáo Trực tuyến. Liên quan tới chương trình hiệu quả quảng cáo trực tuyến của Dynata, bạn có thể tham gia vào các cuộc điều tra về các quảng cáo, khuyến mãi, nội dung, chiến dịch và/hoặc trang web mà Dynata đang thử nghiệm cho các khách hàng của mình. Để tạo điều kiện hoàn thành các cuộc điều tra này, khách hàng của Dynata có thể ghi, đặt, hoặc đọc các cookie, các đối tượng được chia sẻ/lưu giữ cục bộ, cookie flash và/hoặc bất kỳ công nghệ liên quan nào khác (gọi riêng là “Công nghệ của Bên thứ Ba” và gọi chung là “Các Công nghệ của Bên thứ Ba”). Các Công nghệ của Bên thứ Ba có thể được ghi, đặt hoặc đọc tại nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm, không giới hạn, các máy chủ hoặc hệ thống của Dynata. Nếu bạn tham gia, UID của bạn sẽ được lưu giữ trong hoặc liên kết với Công nghệ của Bên thứ Ba cho phép bạn có thể được liên hệ lại khi có quảng cáo trực tuyến hoặc khuyến mãi và khách hàng của Dynata sẽ sử dụng các Công nghệ của Bên thứ Ba để xác định xem bạn đã xem, bấm, hoặc bằng cách khác tương tác với quảng cáo trực tuyến hoặc khuyến mãi hay chưa. Nếu bạn đã tương tác với quảng cáo trực tuyến hoặc khuyến mãi, khách hàng của Dynata sẽ gửi UID của bạn và điều tra cụ thể tới Dynata và Dynata sẽ cho bạn cơ hội hoàn thành điều tra.

Dữ liệu Thống kê Người xem. Bên cạnh việc sử dụng và chia sẻ Dữ liệu Thống kê Người xem (như được định nghĩa dưới đây) liên quan đến việc nghiên cứu hiệu quả quảng cáo trực tuyến, như việc nghiên cứu được mô tả ở trên, Dynata có thể chia sẻ UID của bạn và dữ liệu mà trước đó Dynata đã thu thập, bao gồm, không giới hạn, độ tuổi, giới tính, thu nhập, số người trong hộ gia đình của bạn, trình độ giáo dục/bằng cấp và tình trạng tuyển dụng, (“Dữ liệu Thống kê Người xem”) cho các bên thứ ba, bao gồm, không giới hạn, các nhà thầu phụ, đối tác, và/hoặc khách hàng của Dynata nhằm mục đích báo cáo thống kê người xem về nội dung, các quảng cáo, chiến dịch, và trang web mà bạn truy cập, xem, và/hoặc bấm vào. Dữ liệu Thống kê Người xem sẽ được sử dụng trong việc nghiên cứu hiệu quả quảng cáo trực tuyến và để hỗ trợ trong việc lập, phát triển, và triển khai các trang web, quảng cáo trực tuyến, và các đặc điểm, tính năng, và chiến dịch Internet và phương tiện kỹ thuật số khác. Dữ liệu Thống kê Người xem có thể được chia sẻ trong một mẫu tổng hợp cá nhân (tức là cấp đối tượng điều tra cá nhân) hoặc mẫu tổng hợp chung (tức là cho nhóm đối tượng điều tra).

 

Các nhà quảng cáo/mạng quảng cáo sử dụng thông tin của tôi như thế nào?

 

Các đối tác quảng cáo sử dụng thông tin.

Bạn có thể sử dụng Ứng dụng/Dịch vụ để tham gia vào các điều tra, bao gồm, nhưng không giới hạn, các điều tra về quảng cáo và khuyến mãi cụ thể mà Dynata đang thử nghiệm cho các khách hàng doanh nghiệp của mình. Bạn có thể thấy các quảng cáo hoặc khuyến mãi này ở nhiều nơi, bao gồm, nhưng không giới hạn, trong các ứng dụng dành cho thiết bị di động không phải của Dynata (ví dụ trong ứng dụng trò chơi), sau đó Dynata sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập hoặc liên hệ với bạn để hoàn thành một điều tra về quảng cáo hoặc quảng cáo mà bạn đã tiếp xúc. Để tạo thuận lợi cho việc hoàn thành các cuộc điều tra về quảng cáo hoặc khuyến mãi, Dynata đã hợp tác với các công ty quảng cáo cung cấp, đo lường hoặc tạo điều kiện quảng cáo, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhiều ứng dụng di động khác. Ứng dụng/Dịch vụ cung cấp các mạng quảng cáo này với UID, mã nhận dạng thiết bị duy nhất của bạn và nhiều hoặc tất cả các loại thông tin khác được mô tả trong phần "Thông tin được thu thập thông qua phương thức tự động" ở trên (bao gồm cả vị trí địa lý hiện tại của bạn, nếu thiết bị của bạn cho phép thu thập vị trí địa lý). Sau đó, khi bạn sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động đã hợp tác với một trong các công ty quảng cáo, công ty quảng cáo có thể sử dụng mã định danh thiết bị duy nhất của bạn hoặc các thông tin thu thập tự động khác để nhận ra thiết bị của bạn. Công ty quảng cáo sau đó có thể hiển thị cho bạn quảng cáo hoặc khuyến mãi mà Dynata đang thử nghiệm cho một trong những khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi. Công ty quảng cáo sau đó có thể thông báo cho Dynata biết rằng thiết bị liên quan đến UID của bạn vừa nhận được quảng cáo hoặc khuyến mãi cho phép Dynata cung cấp cho bạn quyền truy cập hoặc liên hệ với bạn để hoàn thành một điều tra về quảng cáo hoặc khuyến mãi. Với sự đồng ý của bạn, các công ty quảng cáo cũng sử dụng thông tin họ thu thập được về thiết bị của bạn và các tương tác của bạn với Ứng dụng/Dịch vụ và các ứng dụng di động khác để cung cấp cho bạn quảng cáo trong ứng dụng khác đã được điều chỉnh cho phù hợp với sở thích của bạn và cho các mục đích khác. Để tìm hiểu thêm về một số công ty quảng cáo này, bao gồm cách chọn không tham gia, vui lòng truy cập vào các mục sau:

http://www.voicefive.com/preferences.aspx

http://www.safecount.net/viewyourcookiesinformation_optinout.php

http://n01d01.cumulus-cloud.com/ssi/optout.php

https://priv-policy.imrworldwide.com/priv/browser/us/en/optout.html

 

Tôi sẽ nhận được thông báo gì qua Ứng dụng/Dịch vụ hoặc liên quan đến Dịch vụ?

Dynata có thể liên hệ với bạn để tham gia vào điều tra thông qua thông báo “đẩy” hoặc SMS/tin nhắn văn bản nếu bạn đồng ý rõ ràng rằng sẽ nhận các thông báo như vậy.

Ngoài ra, Dynata và/hoặc các đại lý hoặc nhà cung cấp thay mặt cho Dynata sẽ gửi thông báo qua email cho bạn về các lời mời điều tra, tham gia điều tra, thông tin khen thưởng hoặc khuyến khích, yêu cầu và đổi thưởng, bản tin, thông báo được yêu cầu phải cung cấp theo luật định hoặc luật pháp, rút thăm trúng thưởng hoặc các mục quảng cáo, thông báo về chiến thắng trong cuộc rút thăm trúng thưởng hoặc chương trình khuyến mãi và để hồi đáp các yêu cầu của bạn.

Khi bạn cung cấp cho Dynata (các) số điện thoại của bạn, Dynata, khách hàng và/hoặc các Nhà thầu phụ cũng có thể liên lạc với bạn bằng điện thoại liên quan đến tài khoản của bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn: (i) điều tra mà bạn có hoặc đang tham gia; (ii) khen thưởng hoặc thông tin khuyến khích, yêu cầu và đổi thưởng; (iii) các chương trình rút thăm trúng thưởng hoặc khuyến mãi và giải thưởng; (iv) trả lời các câu hỏi của bạn; (v) thông báo theo Chính sách Quyền Riêng tư này; (v) lời mời điều tra thêm và/hoặc các cơ hội khác; và/hoặc (vi) để xác nhận thông tin hồ sơ mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.  

 

Dynata có chia sẻ các thông tin cá nhân và các thông tin khác được thu thập thông qua Ứng dụng/Dịch vụ với các bên thứ ba hay không?

Theo luật áp dụng, Dynata có thể tiết lộ hoặc chuyển dữ liệu cá nhân và các thông tin khác được thu thập thông qua Ứng dụng/Dịch vụ cho các bên thứ ba như sau:

(i) Với sự đồng ý của bạn;

(ii) Để đáp lại trát của tòa hoặc lệnh của tòa hoặc cơ quan chính phủ;

(iii) Để lập, thi hành, hoặc biện hộ các khiếu nại pháp lý của một cá nhân hoặc Dynata, bao gồm để bảo vệ sự an toàn của một cá nhân hoặc để bảo vệ các quyền và/hoặc tài sản của Dynata;

(iv) Giữa các Panel Dynata khác nhau nếu bạn đăng ký với nhiều hơn một Panel Dynata;

(v) Cho một công ty mẹ, công ty con hoặc công ty liên kết của Dynata: (1) trong trường hợp tái tổ chức hoặc tái cấu trúc; hoặc (2) để sử dụng và xử lý theo Chính sách Quyền Riêng tư này hoặc được bạn cho phép;

(vi) Cho các đại lý và/hoặc nhà thầu phụ được cho phép của Dynata và/hoặc của khách hàng của Dynata, những người cung cấp dịch vụ, bao gồm, không giới hạn, dịch vụ nối tiếp dữ liệu, dịch vụ xác thực dữ liệu, dịch vụ phát hiện và/hoặc ngăn chặn lừa đảo, dịch vụ khớp cơ sở dữ liệu, dịch vụ viết mã, dịch vụ phân đoạn dữ liệu, và các dịch vụ liên quan tới khen thưởng, khích lệ, và rút thăm trúng thưởng. Liên quan đến việc chia sẻ dữ liệu cá nhân và các thông tin khác với nhà thầu phụ như đã quy định tại khoản (vi) ở trên, những nhà thầu phụ này có thể sử dụng dữ liệu đó để cải thiện hoặc nâng cao thiết bị của họ, trong trường hợp đó họ sẽ đóng vai trò là người kiểm soát dữ liệu hoặc là người sở hữu dữ liệu và không phải là các nhà thầu phụ được thuê bởi Dynata. Để có được danh sách các nhà thầu phụ đóng vai trò là người kiểm soát dữ liệu hoặc là người sở hữu dữ liệu của bạn và các chính sách về quyền riêng tư của họ, vui lòng nhấp vào đây

(vii) Cho một khách hàng để sử dụng nhằm mục đích liên quan tới nghiên cứu thị trường hạn chế bao gồm, không giới hạn, mô hình hóa, xác thực, nối tiếp dữ liệu, phân đoạn cơ sở dữ liệu, đáp ứng, và khen thưởng, khích lệ, hoặc rút thăm trúng thưởng, đổi điểm thưởng, trao thưởng và/hoặc tham gia;

(viii) Liên quan tới việc thay đổi quyền sở hữu hoặc kiểm soát, bao gồm, không giới hạn, sáp nhập hoặc đổi thưởng bất kỳ hoặc tất cả tài sản kinh doanh của Dynata, với điều kiện rằng bên tiếp nhận hoặc giành được dữ liệu cá nhân đồng ý sử dụng, bảo vệ, và duy trì sự an toàn, toàn vẹn, và tính bảo mật của dữ liệu cá nhân theo Chính sách Quyền Riêng tư này;

(ix) cho khách hàng hoặc cho khách hàng của khách hàng đó trong trường hợp Dynata hoặc bên thứ ba tin rằng bạn có hoặc có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba;

(x) cho khách hàng hoặc khách hàng của khách hàng đó trong trường hợp Dynata hoặc bên thứ ba tin rằng bạn đã vi phạm Điều khoản Dịch vụ;

(xi) cho bên thứ ba, bao gồm cả khách hàng nghiên cứu của Dynata và các bên thứ ba tham gia vào các Hoạt động Phi Nghiên cứu để cho phép bên thứ ba phát triển các chiến dịch tiếp thị, hiểu biết sâu sắc về đối tượng, mô hình mô phỏng và/hoặc tiếp thị các sản phẩm/dịch vụ của bên thứ ba đó cho bạn; và

(xi) Được cho phép trong trường hợp khác theo Chính sách này.

Vui lòng lưu ý, Dynata có thể cho phép một khách hàng thu thập PII trực tiếp từ các đối tượng điều tra. Việc tiết lộ là tự nguyện và, trước khi thu thập, khách hàng được yêu cầu ký vào một thỏa thuận bằng văn bản với Dynata, thỏa thuận này, là một trong các nội dung khác, quy định hạn chế việc sử dụng PII. 

Dynata có thể cấp phép PII cho các bên thứ ba (ví dụ, các nhà môi giới dữ liệu, các nhà tổng hợp dữ liệu, v.v.) cho Mục đích Phi Nghiên cứu của họ, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc cấp phép cho các dữ liệu cấp độ cá nhân và/hoặc tổng hợp (ví dụ, hoạt động mua bán hoặc sử dụng sản phẩm và/hoặc dịch vụ, hoạt động truyền thông xã hội, dữ liệu truy cập trang web, lịch sử tìm kiếm internet, v.v.) để phát triển những hiểu biết sâu sắc về đối tượng và/hoặc mô hình mô phỏng nhằm mục đích bán dữ liệu đó cho khách hàng/khách của bên thứ ba hàng nhằm mục đích phân tích và cung cấp thông tin tiếp thị và/hoặc để cho phép bên thứ ba đó tiếp thị sản phẩm/dịch vụ của họ cho bạn.

Ngoài ra, UID và thông tin được thu thập thông qua các phương thức tự động được cung cấp cho các bên thứ ba, bao gồm, không giới hạn, khách hàng, đối tác, đại lý và/hoặc nhà cung cấp cho một số mục đích xác định người trả lời để liên hệ lại khi có điều tra hoặc thông báo, phát hiện và/hoặc ngăn chặn lừa đảo, khớp cơ sở dữ liệu, xác thực dữ liệu, nối tiếp dữ liệu, viết mã, phân đoạn dữ liệu và các dịch vụ liên quan tới khen thưởng, khích lệ, và/hoặc rút thăm trúng thưởng hoặc khuyến mãi.

Liên quan đến dữ liệu điều tra của bạn, Dynata hoặc khách hàng có thể kết hợp một số thuộc tính nhân khẩu học nhất định với bạn.  Dynata có thể chia sẻ với bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn khách hàng, dữ liệu địa lý và/hoặc nhân khẩu học mà Dynata thu thập được từ bạn trong khi ghi danh hoặc thông qua một số câu hỏi hồ sơ nhất định mà Dynata có thể hỏi bạn. Dữ liệu như vậy có thể được chia sẻ với các bên thứ ba trong một mẫu cấp độ người trả lời riêng lẻ hoặc mẫu tổng hợp chung (tức là cho nhóm người trả lời). Nếu bạn tự nguyện tiết lộ dữ liệu cá nhân liên quan tới các câu trả lời và dữ liệu điều tra của mình, và Dynata thu thập các câu trả lời và dữ liệu điều tra, Dynata sẽ chuyển các câu trả lời và dữ liệu điều tra, UID và dữ liệu cá nhân được tiết lộ tự nguyện cho khách hàng liên quan của Dynata.

 

Làm thế nào tôi có thể chọn không tham gia việc thu thập và/hoặc sử dụng một số dữ liệu nhất định?

Có nhiều lựa chọn không tham gia dành cho người dùng Ứng dụng/Dịch vụ của Dynata.

Bạn có thể ngừng tất cả việc thu thập dữ liệu cá nhân và các thông tin khác bởi Ứng dụng/Dịch vụ bằng cách bỏ cài đặt Ứng dụng/Dịch vụ và/hoặc chấm dứt sự tham gia của bạn vào (các) Panel. Bạn có thể sử dụng các quy trình gỡ bỏ tiêu chuẩn có sẵn như là một phần của thiết bị di động của bạn hoặc thông qua thị trường ứng dụng di động hoặc mạng và/hoặc bạn có thể hủy tài khoản Panelist của bạn trên trang Panel.  Xin lưu ý rằng nếu bạn xóa Ứng dụng/Dịch vụ, nhưng duy trì hồ sơ với một trong các trang web của Dynata, chúng tôi vẫn có thể thu thập dữ liệu cá nhân và các dữ liệu khác từ bạn thông qua (các) trang web của chúng tôi. Gỡ cài đặt Ứng dụng/Dịch vụ sẽ không xóa tất cả các thông tin do Dynata thu thập trước khi gỡ cài đặt Ứng dụng/Dịch vụ. Để xóa tất cả thông tin được thu thập bởi Dynata vui lòng liên hệ với Dynata như quy định ở bên dưới.

Sáu tháng sau khi chấm dứt tài khoản của bạn, tài khoản của bạn không hoạt động và/hoặc ngày mà bạn gỡ cài đặt Ứng dụng/Dịch vụ, Dynata có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn cho một nhà môi giới dữ liệu bên thứ ba và/hoặc nền tảng quản lý dữ liệu cho các mục đích bán lại/sử dụng lại của bên thứ ba đó. 

Nếu bạn không muốn PII của bạn được sử dụng cho các Hoạt động Phi Nghiên cứu và/hoặc nếu bạn không đồng ý để Dynata chia sẻ PII của bạn với các bên thứ ba sau khi chấm dứt tài khoản và/hoặc xoá Ứng dụng/Dịch vụ khỏi thiết bị của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@surveysampling.com

 

Để Chọn không cho phép thu thập dữ liệu vị trí trên iOS

Bạn có thể, vào bất kỳ lúc nào, chọn không cho phép Ứng dụng/Dịch vụ truy cập dữ liệu vị trí của bạn bằng cách:

Lưu ý: Nếu bạn tắt Dịch vụ Vị trí, bạn sẽ được nhắc bật lại Dịch vụ Vị trí vào lần tới khi Ứng dụng/Dịch vụ cố gắng sử dụng tính năng này.

 

Để Chọn không cho phép thu thập dữ liệu vị trí trên Android

Bạn có thể, vào bất kỳ lúc nào, chọn không cho phép Ứng dụng/Dịch vụ truy cập dữ liệu vị trí của bạn bằng cách:

Để Chọn bỏ qua thông báo đẩy trên iOS

Bạn có thể chọn bỏ qua thông báo đẩy cho Ứng dụng/Dịch vụ bằng cách:

Để Chọn bỏ qua thông báo đẩy trên Android

 

 

Chọn không nhận thông báo qua email

Bạn có thể chọn không nhận thông báo qua email, bằng cách nhấp vào liên kết bỏ đăng ký trong bất kỳ email nào mà bạn nhận được từ chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi như thông tin ở bên dưới.

 

Chọn không tham gia chia sẻ dữ liệu hồ sơ nền tảng phương tiện truyền thông xã hội

Bạn có thể chọn không tham gia chia sẻ dữ liệu hồ sơ nền tảng truyền thông xã hội bằng cách thay đổi các thiết đặt tùy chọn/hồ sơ của mình với nền tảng truyền thông xã hội liên quan tới chia sẻ dữ liệu với các bên thứ ba hoặc xóa Ứng dụng/Dịch vụ khỏi hồ sơ phương tiện truyền thông xã hội của bạn.

 

Chọn không sử dụng mã nhận dạng quảng cáo được gán cho điện thoại thông minh/thiết bị của bạn

Bạn có thể thay đổi mã nhận dạng quảng cáo được gán cho thiết bị của mình bất kỳ lúc nào. 

 

Chọn không tham gia mạng quảng cáo

Mạng quảng cáo thu thập thông tin qua Ứng dụng/Dịch vụ để sử dụng trong việc tạo điều kiện điều tra và cung cấp quảng cáo dựa trên sở thích đưa ra cơ chế chọn không tham gia nhất định. Để chọn không tham gia, hãy làm theo hướng dẫn cho từng mạng quảng cáo tại các liên kết được cung cấp bên dưới. Nếu bạn chọn không tham gia, bạn sẽ không thể tham gia vào các điều tra của chúng tôi về quảng cáo và khuyến mãi.

Mạng quảng cáo

Thông tin chọn không tham gia

Admob của Google

http://www.google.com/ads/preferences/html/mobile-about.html

Flurry

http://www.flurry.com/user-opt-out.html

InMobi

http://www.inmobi.com/inmobi-privacy-policy/opt-out/

Millennial Media

http://lp.mydas.mobi/rich/foundation/opt-out.php

 

Tôi có thể ngăn Dynata theo dõi các hoạt động trực tuyến của tôi không?

Do Not Track (“DNT”) là một tùy chọn trong trình duyệt của bạn mà bạn có thể đặt để thông báo các trang web mà bạn truy cập rằng bạn không muốn các trang web đó thu thập các thông tin nhất định về mình. Dynata không phản hồi các tín hiệu DNT. Nếu bạn phản đối thực hành của Dynata đối với các tín hiệu DNT, bạn có thể chọn không tham gia hoặc sử dụng Dịch vụ của Dynata như được mô tả bên dưới.

Liên quan tới chương trình hiệu quả quảng cáo trực tuyến của Dynata, Dynata cho phép các nhà thầu phụ, đối tác và/hoặc khách hàng của Dynata thả, đặt và/hoặc ghi các Công nghệ của Bên thứ ba nhằm mục đích tạo điều kiện cho các hoạt động thống kê người xem và điều tra nhớ quảng cáo. Dynata không chịu trách nhiệm về sự tuân thủ hoặc phản hồi của bất kỳ một bên thứ ba nào khác đối với các tín hiệu DNT. Để tìm hiểu thêm về chương trình hiệu quả quảng cáo trực tuyến của Dynata, vui lòng tham khảo mục Cookie của Chính sách Quyền Riêng tư.  

 

Bạn giữ dữ liệu cá nhân và các thông tin khác trong bao lâu?

Dynata sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân và các thông tin khác liên quan đến việc bạn sử dụng Ứng dụng/Dịch vụ và/hoặc các Dịch vụ chừng nào Ứng dụng còn được cài đặt và/hoặc còn được sử dụng và tối đa một (1) năm sau đó hoặc khoảng thời gian khác theo yêu cầu hoặc được cho phép theo luật.  Sáu tháng sau khi không hoạt động với Trang Panel và/hoặc gỡ cài đặt Ứng dụng/Dịch vụ, Dynata có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn cho một nhà môi giới dữ liệu bên thứ ba và/hoặc nền tảng quản lý dữ liệu cho các mục đích bán lại/sử dụng lại của bên thứ ba đó. 

 

Làm thế nào tôi có thể truy cập dữ liệu cá nhân và các thông tin khác mà Ứng dụng/Dịch vụ đã thu thập về tôi?

Bạn có quyền xem xét, sửa và xóa dữ liệu cá nhân của bạn, theo luật áp dụng. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi với yêu cầu như vậy bằng cách sử dụng các chi tiết liên lạc được cung cấp dưới đây.

 

Ứng dụng/Dịch vụ có thu thập dữ liệu từ trẻ vị thành niên dưới mười sáu (16) tuổi không?

Ứng dụng/Dịch vụ không được thiết kế, hoặc dự định sử dụng bởi bất kỳ cá nhân nào dưới mười sáu (16) tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ em dưới mười sáu (16) tuổi và nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã vô tình thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ dưới mười sáu (16) tuổi, chúng tôi sẽ thực hiện các nỗ lực thương mại hợp lý để xóa dữ liệu cá nhân đó.

 

Có biện pháp an ninh nào đối với dữ liệu cá nhân và các thông tin khác được thu thập thông qua Ứng dụng/Dịch vụ?

Dynata duy trì các biện pháp an toàn kỹ thuật, quản trị và thực tế thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân và các thông tin khác được tiết lộ hoặc thu thập bởi Dynata. Dynata thường xuyên xem xét, theo dõi và đánh giá các thực hành và hệ thống bảo vệ quyền riêng tư của mình. Bất kể các biện pháp bảo vệ chúng tôi thực thi, việc truyền dữ liệu qua Internet và/hoặc mạng di động không đảm bảo an toàn hoàn toàn và Dynata không bảo đảm về sự an toàn của việc truyền dữ liệu trực tuyến. Dynata không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi nào gây ra bởi các cá nhân trong khi gửi dữ liệu cá nhân cho Dynata.

 

Tôi có thể liên hệ với ai nếu có câu hỏi hoặc khiếu nại về Chính sách này?

Nếu bạn muốn:

- nhận được một bản sao của thông tin chúng tôi giữ về bạn;

- truyền đạt yêu cầu không tham gia đến Dynata;

- yêu cầu quyền truy cập, hoặc chỉnh sửa, khóa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn;

- khiếu nại về thực hành bảo mật của chúng tôi;

-chọn từ chối một số mục đích sử dụng PII của bạn;

hoặc có bất kỳ thắc mắc nào về thực hành bảo mật của Dynata và/hoặc Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại privacy@dynata.com.

Phòng Pháp lý của Dynata chịu trách nhiệm về sự tuân thủ của Dynata theo Chính sách này.

 

Có công ty nào khác trong Tập đoàn Dynata mà có thể thu thập, lưu trữ và xử lý PII không?

Có, vui lòng xem danh sách công ty ở bên dưới.