Български  

Dynata Декларация за поверителност

Влиза в сила първоначално на: 15 август 2013 г.

Настоящата версия: в сила 11 октомври 2019 г.

Декларацията за поверителност описва начина, по който Dynata Global UK Limited (f/k/a Research Now Limited) и Dynata, LLC (f/k/a Survey Sampling International LLC) и техните дружества-майки, дъщерни дружества и свързани дружества (общо „Dynata“, „ние“, „нас“ или „наш“) обработват лични данни в контекста на онлайн панелни общности, проучвания, програми за възнаграждения, уеб сайтове и мобилни приложения (общо „Услугата“). По-конкретно описва видовете лични данни, които събираме във връзка с Услугата, целите, за които събираме тези лични данни, другите страни, с които можем да ги споделяме, и мерките, които предприемаме, за да защитим сигурността на данните. Освен това Ви обяснява правата и изборите по отношение на Вашите лични данни, и как можете да се свържете с нас, за да актуализирате информацията за контакт или да зададете въпроси относно практиките ни за поверителност.

Настоящата декларация за поверителност не важи за обработката на личните Ви данни в контекста на проучвания, администрирани от трети страни. В тези случаи Dynata не е спонсор на проучването и не е инструмент за проучването, а резултатите от проучването или данните от проучването са и ще бъдат контролирани от спонсора на проучването. Моля, вижте декларацията за поверителност на съответния спонсор, за да научите повече за практиките за поверителност на спонсора.

Регистрацията за, ползването на и достъпът до Услугата, са предмет на настоящата декларация за поверителност и на нашите общи условия .

 

1. Лични данни за Вас, които могат да бъдат събирани

Събираме лични данни по различни начини, които са описани по-долу. За целите на настоящата декларация за поверителност „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация лице. Ако е приложимо, посочваме дали и защо трябва да ни предоставите личните си данни, както и последствията, ако не го направите. Ако не предоставите лични данни при поискване, може да не можете да се възползвате от Услугата, ако тази информация е необходима, за да Ви предоставим Услугата или ако сме законово длъжни да ги съберем.

 

2. Как можем да използваме Вашите лични данни

Ние можем да използваме личните данни, които получаваме от или за Вас, за различни цели, включително:

Ако се намирате в Европейското икономическо пространство, ние можем да събираме и използваме Вашите лични данни, когато:

 

3. Как споделяме Вашите лични данни

Ние можем да разкриваме личните данни, които събираме за Вас, както е описано по-долу, или са разкрити по друг начин в момента, в който се събират данните, включително с:

Ние можем да позволим на клиент да събира лични данни директно от Вас. Вие сте свободни да му предоставите личните си данни. В тези ситуации сключваме писмено споразумение с нашите клиенти, наред с други неща, за да ги ограничим да използват личните данни.

 

4. Вашите права и възможности за избор.

Съгласно приложимото законодателство е възможно може да имате право:

Тези права могат да бъдат ограничени при определени обстоятелства от местните законови изисквания.

Можете да спрете събирането на лични данни и друга информация от нас чрез деинсталирането на Услугите или прекратяване на участието Ви във всички панели. Можете да използвате стандартните процеси за деинсталиране, които са част от Вашето мобилно устройство или чрез пазара за мобилни приложения или мрежа, или можете да се откажете от Вашия профил за панелисти в сайта на панела. Моля, обърнете внимание, че ако изтриете мобилното приложение, но поддържате профил на някой от нашите уебсайтове, ние все още може да събираме лични данни и други данни от Вас чрез нашите уебсайтове. Деинсталирането на мобилното приложение няма да изтрие цялата събрана от нас информация преди деинсталирането на Услугите. За да изтриете цялата събрана от нас информация, моля, свържете се с нас, както е описано по-долу.

Ако желаете да упражните правата си, описани по-горе, или да премахнете профила си, моля, свържете се с нас, както е посочено в раздел „Как да се свържете с нас“ по-долу.

 

5. Защита и съхранение на данни

Ние поддържаме подходящи технически, административни и физически предпазни мерки за защита на лични данни и друга информация, разкрити или събрани от нас, срещу случайно, незаконно или неоторизирано унищожаване, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване. Ние редовно преглеждаме, наблюдаваме и оценяваме нашите практики за защита на личните данни и системи за защита. Въпреки мерките за безопасност, които използваме, предаванията по интернет или по мобилна мрежа не са напълно безопасни и по тази причина, не можем да гарантираме сигурността на онлайн предаванията. Ние не носим отговорност за каквито и да било грешки от физически лица при подаването на лични данни към нас.

Освен това предприемаме мерки за изтриване на Вашите лични данни или за запазване във форма, която не позволява да Ви идентифицираме, когато тази информация вече не е необходима за целите, за които я обработваме, освен ако не се изисква от закона да съхраняваме тази информация за по-дълъг период. При определянето на периода на съхранение се вземат предвид различни критерии, като вида на продуктите и услугите, поискани от Вас или предоставени Ви, естеството и продължителността на нашите взаимоотношения с Вас, евентуално повторно записване за нашите продукти или услуги, въздействието върху услугите, които Ви предоставяме, ако изтрием някаква информация от или за Вас, задължителни периоди на съхранение, предвидени от закона и ограниченията.

 

6. Пренос на данни

Вашите лични данни могат да бъдат предадени на получатели в страни, различни от страната, в която се намирате, включително и в Съединените щати, където е седалището на компанията-майка на Dynata Global UK Limited и Dynata, LLC. Тези държави може да нямат същите закони за защита на данните като държавата, в която първоначално сте предоставили информацията. Когато предаваме Вашите лични данни в други държави, ние ще защитим тази информация, както е описано в настоящата Декларация за поверителност или както Ви е оповестено в момента на събирането.

Ако се намирате в Европейското икономическо пространство или Швейцария, ние спазваме приложимите правни изисквания, осигуряващи адекватни гаранции за предаването на лични данни в трети държави.

 

7. Забрана на следенето

Забрана на следенето (Do Not Track („DNT“)) e предпочитание в браузъра Ви, с което можете да уведомите уебсайтове, които посещавате, че не искате да събират определена информация за Вас. Dynata не реагира на DNT сигнали. Ако не одобрявате практиката на Dynata по отношение на DNT сигналите, можете да се откажете от участие или използване на услугите на Dynata, както е описано по-долу.

Във връзка с програмата на Dynata за ефективност на онлайн рекламата, Dynata позволява на подизпълнители, партньори и/или клиенти на Dynata да премахнат, поставят и/или създават технологии на трети страни с цел улесняване измерването на аудиторията и дейностите за проучване прекратяването на реклами. Dynata не носи отговорност по отношение спазването или отговора на DNT сигнали, от която и да е трета страна.

 

8. Без лични данни за деца

Услугата не е предназначена за или насочена към употреба от лица под 16-годишна възраст. Ние не събираме целенасочено лични данни на деца на възраст под шестнадесет (16) години, но ако разберем, че непреднамерено сме събирали лични данни от дете, което не е навършило шестнадесет (16) години, ще предприемем разумни търговски усилия, за да заличим тези лични данни.

 

9. Актуализации на настоящата декларация за поверителност

Това глобално известие за поверителност може да се актуализира периодично, за да отрази промените в нашите практиките за лични данни. Ние ще публикуваме ясно предупреждение на съответните уебсайтове, за да Ви уведомим за всякакви значими промени в нашето глобално известие за поверителност и в горната част на известието ще посочим датата на последната актуализация. Ако актуализираме нашето глобално известие за поверителност, при определени обстоятелства може да поискаме Вашето съгласие.

 

10. Как да се свържете с нас

Ако имате някакви въпроси или коментари относно нашите практики за защита на личните данни или относно настоящата декларация за поверителност, или ако искате да се откажете от определени начини на използване на личните Ви данни, да упражните правата си във връзка с Вашите личните данни, които съхраняваме, или да подадете жалба относно практиката за защита на личните данни, моля, не се колебайте да се свържете с Dynata Global UK Limited или със Dynata LLC, както е описано по-долу.