Melayu 

Dasar Privasi Dynata [YourVoice] bagi Penduduk Setiap Negara kecuali Negara EU dan Mexico

Mula Berkuat Kuasa: 15 Ogos 2013

Versi Ini: Berkuat kuasa 21 Oktober 2019

Berikut ditetapkan dasar privasi bagi komuniti panel dalam talian Dynata, LLC (f/k/a Survey Sampling International, LLC), laman web panel Dynata, LLC dan/atau aplikasi mudah alih Dynata, LLC (secara bersama “Aplikasi/Perkhidmatan”) yang ditawarkan oleh Dynata, LLC serta syarikat induk, anak syarikat dan syarikat bersekutu (secara bersama “Dynata”).

Dasar Privasi ini menetapkan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi atau maklumat yang boleh mengenal pasti identiti individu (“PII”) dan maklumat lain oleh Dynata yang berkaitan dengan Perkhidmatan Dynata seperti yang ditakrifkan di sini serta aktiviti pihak ketiga dan Dynata lain seperti yang ditakrifkan di sini (“Aktiviti Bukan Penyelidikan”). Perkhidmatan Dynata menyediakan peluang kepada anda untuk menyertai panel, mengambil bahagian dalam kaji selidik yang ditadbir oleh Dynata atau pihak ketiga (sama ada sebagai ahli panel atau ahli bukan panel), menggunakan laman web yang berkaitan dengan panel, menggunakan Aplikasi/Perkhidmatan yang berkaitan dengan panel serta menerima dan menebus ganjaran dan insentif termasuk, tanpa had, penyertaan dalam cabutan bertuah yang ditawarkan berkaitan dengan keahlian Panel dan/atau melengkapkan kaji selidik (secara bersama “Perkhidmatan”). Aktiviti Bukan Penyelidikan termasuk, tetapi tidak terhad kepada Perkhidmatan Dynata, pemasaran Dynata dan/atau pihak ketiga memasarkan perkhidmatan mereka kepada anda dan/atau berkongsi data profil gabungan dan/atau individu dengan pihak ketiga bagi membangunkan pandangan pemasaran dan/atau penonton/model yang sama. Aktiviti Bukan Penyelidikan dijelaskan dengan lebih terperinci dalam Dasar Privasi ini.

Penggunaan Aplikasi/Perkhidmatan Dynata anda adalah secara sukarela sepenuhnya dan oleh itu pemprosesan PII anda oleh Dynata yang berkaitan dengan Aplikasi/Perkhidmatan dan Aktiviti Bukan Penyelidikan serta Dasar Privasi ini adalah dengan persetujuan anda.

Kaji Selidik ditadbir oleh pihak ketiga dan data yang dikumpul berkaitan dengannya tidak tertakluk pada Dasar Privasi ini. Pendaftaran dengan, penggunaan, dan akses kepada Perkhidmatan Dynata adalah tertakluk pada Terma dan Syarat Dynata. Dalam kebanyakan hal, Dynata bukan penaja kaji selidik dan alat kaji selidik. Data atau hasil kaji selidik adalah milik dan akan dimiliki oleh penaja kaji selidik.

Semua rujukan kepada "Dynata" dalam Dasar Privasi ini merangkumi Dynata serta syarikat induk, anak syarikat dan syarikat bersekutu. Semua rujukan "kami" merujuk kepada Dynata. Semua PII disimpan dalam pelayan yang terletak di Amerika Syarikat, di lokasi pelayan Dynata dan boleh diakses secara global oleh ejen dan/atau pekerja Dynata. Bagi tujuan dasar ini, responden bermaksud mana-mana individu yang mengambil bahagian dalam Perkhidmatan Dynata termasuk pengumpulan data pasif dan/atau mengambil bahagian dalam Aktiviti Bukan Penyelidikan yang dijelaskan di sini. Bagi tujuan dasar ini, dalam talian merangkumi melayari laman web mudah alih,

 

Apakah data peribadi dan maklumat lain yang dikumpul oleh Aplikasi/Perkhidmatan dan bagaimana ia digunakan?

Dynata mengumpul maklumat untuk mengenal pasti identiti individu (“PII”) daripada peserta penyelidikan semasa dan selepas pendaftaran dengan panel termasuk, tanpa had, semasa mengambil bahagian dalam kaji selidik dan yang berkaitan dengan penerimaan dan penebusan ganjaran dan insentif dan/atau semasa pendaftaran Aplikasi/Perkhidmatan serta proses muat turun. Anda akan diminta memberikan PII khusus dan maklumat demografi termasuk, tanpa had, nama, alamat, nombor telefon (termasuk nombor telefon perniagaan, bimbit dan/atau rumah), alamat e-mel, tarikh lahir dan pekerjaan/pendidikan, nombor pengenalan responden/ahli panel unik yang kami berikan kepada anda semasa anda mendaftar akaun (secara individu "UID" dan secara bersama "pelbagai UID") serta maklumat jantina dan bangsa. Selain pengumpulan PII yang disebutkan di atas, semasa dan selepas proses pendaftaran, anda mungkin diminta untuk menyediakan atau mendedahkan Data Sensitif secara sukarela. Data Sensitif bererti PII yang mendedahkan atau menyatakan keadaan kesihatan dan perubatan, orientasi seks atau kehidupan seks, pendapat/pandangan politik, bangsa/etnik, kepercayaan agama dan falsafah, serta keahlian kesatuan perdagangan. Data Sensitif digunakan untuk mensasarkan peluang kaji selidik kepada anda dan sebagaimana yang ditetapkan dalam Dasar Privasi ini.

Dynata mengumpulkan PII dan maklumat demografi daripada ahli bukan panel sebelum atau semasa penyertaan dalam kaji selidik.

Dynata memberikan maklumat mengenai peranti anda kepada klien dan/atau rakan kongsi perniagaannya. Ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada IDFA peranti atau ID Pengiklanan dan interaksi dengan Aplikasi/Perkhidmatan dengan persetujuan anda. Dynata, klien dan/atau rakan kongsi pengiklanan boleh menggunakan maklumat ini bagi memudahkan kaji selidik Dynata untuk pemasaran produk dan perkhidmatan Dynata kepada anda, untuk pengiklanan berasaskan minat yang tidak berkaitan, untuk menghubungkan peranti anda kepada data tambahan mengenai anda dan/atau peranti sedia ada anda dari platform pengurusan data pihak ketiga dan/atau untuk mengesahkan maklumat khusus yang anda berikan mengenai diri anda dan/atau peranti anda. Klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut mengenai beberapa rakan kongsi pengiklanan kami termasuk cara menarik diri selepas itu.

 

Maklumat tambahan yang anda hantar.

Anda boleh menghantar, memuat naik atau memindah kandungan atau bahan termasuk, tanpa had, foto, video, dan/atau sebarang bahan atau kandungan lain yang berkaitan atau hampir sama. Ini mungkin merangkumi PII anda (“Kandungan Pengguna”), contohnya apabila kaji selidik dilengkapkan. PII yang termasuk dalam Kandungan Pengguna akan dikumpul, digunakan dan didedahkan seperti yang ditetapkan dalam Dasar Privasi ini. Kandungan Pengguna tidak sepatutnya mengandungi audio, video, imej atau apa sahaja yang serupa dengan orang lain selain daripada anda.

 

Maklumat yang dikumpul secara automatik bermaksud:

Aplikasi/Perkhidmatan juga mengumpul maklumat khusus secara automatik seperti maklumat mengenai peranti anda dan kebolehan peranti termasuk, tanpa had, sistem pengendalian peranti, aplikasi lain dalam peranti anda, alamat IP, pembekal rangkaian peranti, jenis peranti, zon waktu, status rangkaian, jenis pelayar, pengecam pelayar, nombor pengenalan peranti unik (seperti pengecam untuk analisis atau pengiklanan), ID pengguna pembekal rangkaian (nombor yang diperuntukkan secara unik kepada anda oleh pembekal rangkaian anda), alamat Kawalan Capaian Media [Media Access Control (MAC)], Identiti Peralatan Mudah Alih Antarabangsa, lokasi dan maklumat lain yang boleh digunakan untuk mengecam peranti anda secara bersendirian atau bersama. Contoh khusus maklumat ini dan teknologi yang mengumpulkannya adalah seperti berikut:

 

Data geolokasi. Aplikasi/Perkhidmatan ini akan meminta kebenaran anda untuk mendapatkan maklumat geolokasi dari peranti mudah alih anda. Maklumat geolokasi itu boleh diberikan oleh Aplikasi/Perkhidmatan pada bila-bila masa sama ada Aplikasi/Perkhidmatan dibuka atau tidak. Jika anda bersetuju untuk berkongsi data geolokasi anda, selain daripada penggunaan yang ditetapkan dalam "penggunaan maklumat Dynata" di bawah, Dynata juga akan menggunakan maklumat lokasi anda bagi menawarkan pilihan untuk anda mengambil bahagian dalam penyelidikan pemasaran dan kaji selidik berasaskan lokasi dan/atau untuk berkongsi data geolokasi itu dengan klien pihak ketiga bagi menunjukkan lokasi khusus dan/atau corak trafik peserta Aplikasi/Perkhidmatan. Selain itu, Dynata mungkin berkongsi data geolokasi anda dengan vendor pihak ketiga untuk mengenal pasti alamat komersil berhampiran lokasi anda seperti kedai dan restoran. Bagi mempelajari lebih lanjut mengenai vendor yang dinyatakan, sila lawat www.placed.com untuk penerangan mengenai perkhidmatan yang mereka sediakan dan cara data geolokasi digunakan termasuk penggunaan data itu oleh vendor untuk pengiklanan berasaskan lokasi.

Data geolokasi juga boleh digunakan oleh rangkaian iklan bagi menyediakan pengiklanan berasaskan lokasi kepada anda. Penggunaan data oleh rangkaian pengiklanan dan cara menarik diri diterangkan dengan lebih terperinci di bawah.

Jika anda tidak lagi ingin berkongsi data geolokasi anda melalui peranti anda, sila ubah tetapan privasi untuk Aplikasi/Perkhidmatan dalam peranti anda.

 

Fungsi Aplikasi/Perkhidmatan. Dynata mungkin meminta akses untuk aplikasi khusus dan/atau fungsi sedia ada pada atau melalui peranti anda untuk kegunaan yang berkaitan dengan Aplikasi/Perkhidmatan dan Perkhidmatan. Akses akan diminta melalui pemberitahuan tolak atau pemberitahuan lain dan akses hanya akan diberikan dengan persetujuan anda. Jika anda bersetuju, anda boleh tarik diri selepas itu dengan menukar tetapan pada peranti anda.

 

Maklumat media sosial. Anda juga mungkin ditawarkan peluang untuk mengakses Aplikasi/Perkhidmatan melalui platform media sosial pihak ketiga. Sekiranya anda memilih pilihan tersebut, Dynata mungkin mengumpul maklumat profil tertentu yang disimpan dalam akaun platform media sosial anda.

 

Kuki dan Teknologi Serupa. Kuki adalah fail kecil yang menyimpan data khusus pada peranti. Kuki sesi luput apabila anda menutup pelayar anda. Kuki berterusan kekal dalam peranti anda sehingga dipadam atau apabila sampai tarikh luput yang ditetapkan. Anda boleh menetapkan pelayar untuk memaklumkan kepada anda apabila anda menerima kuki.

Kuki pihak pertama dan pihak ketiga serta teknologi berkaitan atau serupa yang lain serta pengecam peranti (cth., IDFA, AAID, dll.) boleh diletakkan, ditulis, ditetapkan dan/atau dibaca bagi pelbagai tujuan termasuk, tanpa had, untuk menyediakan pengesahan, kawalan kualiti, pengalaman kaji selidik yang lebih baik, untuk membolehkan atau memudahkan penyertaan dalam kaji selidik, penjejakan kaji selidik atau tindakan lain yang dilengkapkan, untuk pencegahan dan/atau pengesanan penipuan, penyelidikan keberkesanan iklan dalam talian, penjejakan laman web dan pengukuran penonton, untuk membangunkan pandangan penonton dan/atau model yang sama yang berkaitan dengan kempen pemasaran serta untuk mensasarkan pengiklanan dan kandungan lain kepada individu, tertakluk pada persetujuan anda seperti yang dikehendaki oleh undang-undang berkaitan. Walau bagaimanapun, bagi sesetengah kuki dan/atau teknologi yang berkaitan atau serupa, jika anda memutuskan untuk tidak menerima kuki, anda tidak boleh menggunakan Aplikasi/Perkhidmatan.

Untuk maklumat lanjut mengenai jenis kuki yang digunakan oleh kami, tujuan kami menggunakan maklumat yang dikumpulkan melalui kuki, sila rujuk kepada Alat Persetujuan Kuki.

Fail Log. Aplikasi/Perkhidmatan mungkin mengumpul dan menyimpan maklumat khusus secara automatik termasuk, tanpa had, data sedia ada daripada pelayar web anda termasuk, tanpa had, alamat IP, jenis pelayar, pembekal perkhidmatan internet, laman merujuk/keluar, sistem pengendalian, cap waktu/tarikh dan data strim klik dalam fail log.

 

Cap Jari Digital. Secara umumnya, cap jari digital menggunakan pengecam unik pada peranti anda berasaskan Alamat IP, ciri-ciri dan tetapan teknikal peranti. Dynata menggunakan teknologi cap jari digital untuk kawalan kualiti dan tujuan pengesahan serta pengesanan penipuan dan/atau pencegahan, termasuk, tanpa had, mengenalpasti responden duplikat atau tipu. Dynata boleh melaksanakan dan menggunakan cap jari digital secara langsung atau melalui vendor pihak ketiga dengan persetujuan anda seperti yang dikehendaki oleh undang-undang berkaitan.

 

Perteraan Air. Secara umumnya, perteraan air melibatkan peletakan teknologi atau fail dalam peranti anda untuk mengecam sekiranya ia pernah digunakan untuk mendaftar atau mengakses Aplikasi/Perkhidmatan atau Perkhidmatan. Perteraan air digunakan untuk tujuan kawalan kualiti dan pengesahan serta tujuan pengesanan dan/atau pencegahan penipuan. Dynata boleh melibatkan diri dalam aktiviti perteraan air secara langsung atau melalui vendor pihak ketiga dengan kebenaran anda seperti yang dikehendaki oleh undang-undang berkaitan.

Dalam sesetengah hal, kami mungkin menggunakan maklumat yang dikumpul secara automatik bersama maklumat lain untuk mengecam pengguna (atau isi rumah) dalam seluruh platform atau seluruh peranti seperti telefon pintar, komputer, tablet atau pelayar berkaitan bagi tujuan yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini.

 

Maklumat yang dikumpul daripada pihak ketiga

Dynata mungkin mendapat maklumat demografi, tingkah laku dan/atau PII daripada pihak ketiga termasuk, tanpa had, platform pengurusan data, rangkaian iklan, biro perkhidmatan maklumat, pembekal sampel lain dan/atau platform media sosial. Dynata boleh menggunakan maklumat demografi, tingkah laku dan/atau PII yang diterima daripada pihak ketiga ini untuk pelbagai tujuan termasuk, tanpa had, pengesahan data, penambahan data, membangunkan pandangan pemasaran, pengesanan penipuan dan/atau menghantar e-mel satu kali kepada anda untuk mengundang anda mengambil bahagian dalam kaji selidik dan/atau menyertai Panel. Selain itu, data geolokasi termasuk maklumat mengenai perusahaan komersil lain dan runcit yang mungkin anda kunjungi semasa ciri geolokasi diaktifkan boleh ditambah kepada profil panel anda dan/atau dikongsi dengan klien Dynata jika anda memilih untuk ikut serta dalam perkhidmatan geolokasi.

 

Bagaimana Dynata menggunakan maklumat yang dikumpulkan?

 

Penggunaan maklumat Dynata:

Selain daripada tujuan yang dinyatakan di atas, Dynata menggunakan data peribadi yang dikumpul melalui Aplikasi/Perkhidmatan seperti berikut: (i) untuk berkomunikasi dengan anda mengenai keahlian anda dengan panel kaji selidik yang dimiliki oleh Dynata; (ii) untuk berkomunikasi dengan anda mengenai penyertaan anda dalam kaji selidik; (iii) untuk menyesuaikan peluang kaji selidik kepada anda dan untuk mengatur iklan yang akan dipaparkan kepada anda di luar Aplikasi/Perkhidmatan dengan tujuan untuk memudahkan anda melengkapkan kaji selidik ingat kembali iklan; (iv) untuk menghantar pemberitahuan kepada anda mengenai peluang kaji selidik; (v) untuk mematuhi sebarang dan semua kewajipan undang-undang termasuk, tanpa had, kewajipan cukai; (vi) untuk mentadbir dan menguruskan program insentif dan ganjaran Dynata serta menunaikan permintaan anda untuk ganjaran dan insentif; (vii) untuk memudahkan penyertaan anda dalam promosi dan cabutan bertuah Dynata serta berkomunikasi dengan anda mengenai penyertaan yang berkaitan; (viii) untuk mengemas kini rekod Dynata; (ix) untuk mematuhi sebarang permintaan atau kewajipan penindasan data; (x) untuk tujuan pencegahan dan/atau pengesanan penipuan; (xi) untuk menghubungkan profil dan/atau peranti anda kepada maklumat tambahan sedia ada mengenai anda dan/atau peranti sedia ada daripada platform pengurusan data [data management platforms (“DMP”)]; (xii) untuk memasarkan produk/perkhidmatan Dynata kepada anda; (xiii) untuk membolehkan pihak ketiga memasarkan produk/perkhidmatan mereka kepada anda; (xiv) untuk membolehkan Dynata atau pihak ketiga membangunkan pandangan pemasaran dan/atau penonton/model yang sama; (xv) untuk mengesahkan maklumat profil yang anda beri kepada kami; dan/atau (xvi) sebagaimana yang dibenarkan menurut Dasar ini atau sebagaimana yang dibenarkan oleh anda. Dynata boleh menggunakan maklumat yang dikumpulkan dalam konteks Aplikasi/Perkhidmatan berkaitan panel kaji selidik lain yang ditadbir oleh Dynata dan/atau berkaitan Aktiviti Bukan Penyelidikan. Berkenaan dengan menghubungkan Aplikasi/Perkhidmatan data kepada data DMP pihak ketiga, Dynata menggunakan sendiri data itu dan/atau membenarkan klien Dynata dan/atau DMP itu sendiri menggunakan data itu untuk menyediakan peluang kaji selidik kepada anda, untuk mengukur keberkesanan pengiklanan (seperti yang dijelaskan dengan lebih terperinci di bawah), untuk mensegmenkan penonton; untuk mereka kempen pengiklanan dengan menggunakan kumpulan kohort "yang sama" berdasarkan kaji selidik dan data pihak ketiga; dan/atau untuk memasarkan produk/perkhidmatan pihak ketiga kepada anda.

Penyasaran Semula. Dari semasa ke semasa, Dynata mungkin melibatkan satu atau beberapa pihak ketiga untuk memaparkan pengiklanan di laman web Dynata atau untuk menguruskan pengiklanan Dynata di laman web yang lain (contoh di laman media sosial). Rakan kongsi pihak ketiga Dynata boleh menggunakan teknologi seperti kuki untuk mengecam unsur data. Ini termasuk tetapi tidak terhad kepada IDFA atau ID Pengiklanan anda untuk mengumpul maklumat mengenai aktiviti anda di laman web Dynata dan/atau laman web lain yang bertujuan untuk: (i) menyediakan anda dengan pengiklanan mengenai Dynata dan perkhidmatannya dan/atau (ii) membantu Dynata untuk membangunkan kempen pemasaran dan pengiklanan yang direka khusus untuk individu yang mempunyai profil sosial dan demografi yang serupa seperti anda. Jika Dynata menjalankan program penyasaran semula dan anda berhasrat untuk tidak menyertai program penyasaran semula ini, sila tarik diri melalui proses tarik diri daripada kuki berkaitan seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini atau dalam notis kuki Dynata yang berasingan dengan mengubah suai IDFA atau ID Pengiklanan anda dan/atau menamatkan langganan iklan itu sendiri.

Pandangan Penonton/Yang Sama. Dynata dan/atau pihak ketiga boleh menggunakan PII yang dikumpul daripada anda dan/atau boleh menghubungkan PII yang dikumpul daripada anda kepada kuki pihak ketiga untuk membangunkan pandangan penonton dan/atau model yang sama dan berkaitan dengan kempen pemasaran.

Keberkesanan Iklan Dalam Talian. Berkaitan dengan program keberkesanan iklan dalam talian Dynata, anda boleh menyertai kaji selidik mengenai iklan, promosi, kandungan, kempen dan/atau laman web yang diuji oleh Dynata untuk pelanggannya. Untuk mudah melengkapkan kaji selidik ini, pelanggan Dynata boleh menulis, menetap atau membaca kuki, objek dikongsi/disimpan setempat, kuki flash, dan/atau sebarang teknologi yang berkaitan (setiap satu “Teknologi Pihak Ketiga” dan secara bersama “Teknologi Pihak Ketiga”). Teknologi Pihak Ketiga boleh ditulis, ditetapkan atau dibaca di pelbagai lokasi termasuk, tanpa had, pelayan atau sistem Dynata. Jika anda mengambil bahagian, UID anda boleh disimpan dalam atau dikaitkan dengan Teknologi Pihak Ketiga untuk membenarkan anda dihubungi semula mengenai iklan atau promosi dalam talian dan pelanggan Dynata akan menggunakan Teknologi Pihak Ketiga untuk menentukan sama ada anda pernah lihat, klik pada, atau berinteraksi dengan iklan atau promosi dalam talian. Sekiranya anda berinteraksi dengan iklan dan promosi dalam talian, pelanggan Dynata akan menghantar UID anda dan kaji selidik tertentu kepada Dynata dan Dynata akan memberi anda peluang untuk melengkapkan kaji selidik.

Data Pengukuran Penonton. Selain daripada penggunaan dan perkongsian Data Pengukuran Penonton (seperti dinyatakan di bawah) yang berkaitan dengan penyelidikan keberkesanan pengiklanan dalam talian seperti penyelidikan yang dinyatakan di atas, Dynata boleh berkongsi UID anda atau data yang dikumpul oleh Dynata sebelum ini termasuk, tanpa had, umur, jantina, pendapatan, bilangan orang seisi rumah anda, pendidikan/tahap pendidikan dan status pekerjaan (“Data Pengukuran Penonton”) kepada pihak ketiga termasuk, tanpa had, klien, rakan kongsi dan/atau subkontraktor Dynata bagi tujuan laporan pengukuran penonton pada kandungan, iklan, kempen dan laman web yang anda layari, lihat, dan/atau klik. Data Pengukuran Penonton akan digunakan berkaitan dengan penyelidikan keberkesanan pengiklanan dalam talian untuk membantu pewujudan, pembangunan dan pelaksanaan laman web, iklan dalam talian serta kempen, fungsi dan ciri-ciri media digital dan Internet yang lain. Data Pengukuran Penonton mungkin dikongsi dalam bentuk ringkasan tunggal (iaitu tahap responden individu) atau bentuk ringkasan agregat (iaitu sekumpulan responden).

 

Bagaimana pengiklan/rangkaian iklan menggunakan maklumat saya?

 

Penggunaan maklumat oleh rakan kongsi iklan.

Anda boleh menggunakan Aplikasi/Perkhidmatan untuk mengambil bahagian dalam kaji selidik termasuk, tanpa had, kaji selidik mengenai promosi dan iklan khusus yang diuji oleh Dynata untuk klien perniagaannya. Anda boleh lihat promosi dan iklan ini di beberapa tempat termasuk, tanpa had, dalam aplikasi mudah alih bukan Dynata (contohnya dalam aplikasi permainan). Selepas itu Dynata akan menyediakan akses kepada anda atau menghubungi anda untuk melengkapkan kaji selidik mengenai iklan atau promosi yang didedahkan kepada anda. Bagi memudahkan kaji selidik mengenai iklan atau promosi dilengkapkan, Dynata bergabung dengan syarikat yang menyediakan, mengukur atau memudahkan pengiklanan termasuk, tanpa had, dalam pelbagai aplikasi mudah alih lain. Aplikasi/Perkhidmatan menyediakan rangkaian iklan ini menggunakan UID, pengecam peranti unik anda dan pelbagai atau semua maklumat jenis lain yang dijelaskan dalam bahagian "Maklumat yang dikumpul secara automatik" di atas (termasuk geolokasi berterusan anda jika peranti anda membenarkan pengumpulan geolokasi). Kemudian, apabila anda menggunakan aplikasi mudah alih yang dikongsi dengan salah satu syarikat iklan, syarikat iklan boleh menggunakan pengecam peranti unik anda atau maklumat lain yang dikumpul secara automatik untuk mengecam peranti anda. Syarikat iklan mungkin menunjukkan kepada anda iklan atau promosi yang diuji oleh Dynata untuk salah satu klien perniagaan kami. Syarikat iklan mungkin memaklumkan kepada Dynata dan memberitahu peranti yang berkaitan dengan UID anda baru sahaja menerima iklan atau promosi yang membolehkan Dynata menyediakan akses kepada anda atau menghubungi anda untuk melengkapkan kaji selidik mengenai iklan atau promosi. Dengan persetujuan anda, syarikat iklan juga menggunakan maklumat yang mereka kumpul mengenai peranti anda serta interaksi anda dengan Aplikasi/Perkhidmatan dan aplikasi mudah alih yang lain untuk menyediakan pengiklanan dalam aplikasi kepada anda yang disesuaikan mengikut minat anda dan untuk tujuan lain. Bagi mempelajari lebih lanjut mengenai syarikat iklan ini termasuk cara untuk menarik diri, sila lawat laman web berikut:

http://www.voicefive.com/preferences.aspx

http://www.safecount.net/viewyourcookiesinformation_optinout.php

http://n01d01.cumulus-cloud.com/ssi/optout.php

https://priv-policy.imrworldwide.com/priv/browser/us/en/optout.html

 

Apakah bentuk komunikasi yang akan saya terima melalui Aplikasi/Perkhidmatan atau yang berkaitan dengan Perkhidmatan?

Dynata mungkin menghubungi anda untuk menyertai kaji selidik melalui pemberitahuan "tolak" atau mesej teks/SMS jika anda bersetuju secara nyata untuk menerima komunikasi sebegini.

Selain itu, Dynata dan/atau ejen atau vendor bagi pihak Dynata akan menghantar e-mel komunikasi kepada anda mengenai undangan kaji selidik, penyertaan kaji selidik, maklumat insentif atau ganjaran, pertanyaan dan penebusan, surat berita, notis yang perlu disediakan di bawah atau mengikut undang-undang, penyertaan promosi atau cabutan bertuah, notis kemenangan cabutan bertuah atau promosi dan sebagai maklum balas terhadap pertanyaan anda.

Apabila anda memberikan nombor telefon anda kepada Dynata, Dynata, kliennya dan/atau Subkontraktornya juga boleh menghubungi anda melalui telefon berkaitan dengan akaun anda termasuk, tanpa had: (i) kaji selidik yang anda pernah atau sedang sertai; (ii) maklumat insentif atau ganjaran, pertanyaan dan penebusan; (iii) penyertaan dalam promosi atau cabutan bertuah dan penunaian hadiah; (iv) maklum balas kepada pertanyaan anda; (v) notis di bawah Dasar Privasi ini; (v) peluang dan/atau undangan kaji selidik tambahan (vi) untuk mengesahkan maklumat profil yang anda beri kepada kami.

 

Adakah Dynata berkongsi data peribadi dan maklumat lain yang dikumpul melalui Aplikasi/Perkhidmatan dengan pihak ketiga?

Menurut undang-undang berkaitan, Dynata boleh mendedahkan atau memindahkan data peribadi dan maklumat lain yang dikumpul melalui Aplikasi/Perkhidmatan kepada pihak ketiga seperti berikut:

(i) Dengan persetujuan anda;

(ii) Sebagai maklum balas kepada sepina atau perintah mahkamah atau agensi kerajaan;

(iii) Untuk menubuhkan, melaksanakan atau mempertahankan tuntutan undang-undang individu atau Dynata, termasuk untuk melindungi keselamatan individu atau untuk melindungi harta dan/atau hak Dynata;

(iv) Antara pelbagai panel Dynata jika anda mendaftar untuk lebih daripada satu panel Dynata;

(v) Kepada syarikat induk, anak syarikat atau syarikat bersekutu Dynata: (1) dalam hal penyusunan semula atau penstrukturan semula; atau (2) untuk kegunaan dan pemprosesan menurut Dasar ini atau sebagaimana yang dibenarkan oleh anda;

(vi) Kepada ejen dan/atau subkontraktor Dynata yang dibenarkan dan/atau klien Dynata yang membekalkan perkhidmatan termasuk, tanpa had, perkhidmatan penambahan data, perkhidmatan pengesahan data, perkhidmatan pencegahan dan/atau pengesanan penipuan, perkhidmatan pemadanan pangkalan data, perkhidmatan pengekodan serta perkhidmatan berkaitan cabutan bertuah, insentif dan ganjaran. Berkaitan perkongsian data peribadi dan maklumat lain dengan subkontraktor seperti yang dinyatakan dalam (vi) di atas, subkontraktor boleh menggunakan data sedemikian untuk meningkatkan atau menambah baik perkhidmatan mereka, apabila mereka bertindak sebagai pemilik data atau pengawal data dan bukan sebagai subkontraktor yang diambil oleh Dynata. Bagi mendapatkan senarai subkontraktor yang bertindak sebagai pemilik data atau pengawal data anda dan dasar privasi mereka, sila klik di sini.

(vii) Kepada pelanggan untuk penggunaan yang berkaitan dengan penyelidikan pasaran terhad termasuk, tanpa had, pemodelan, pengesahan, penambahan data, pensegmenan pangkalan data serta penyertaan, penunaian dan/atau penebusan cabutan bertuah, insentif atau ganjaran;

(viii) Sehubungan dengan perubahan pemilikan atau kawalan termasuk, tanpa had, penggabungan atau pengambilalihan sebarang atau semua aset perniagaan Dynata, dengan syarat pihak yang menerima atau memperoleh data peribadi bersetuju untuk menggunakan, melindungi dan mengekalkan keselamatan, integriti dan kerahsiaan data peribadi selaras dengan Dasar ini;

(ix) kepada klien atau pelanggan bagi klien itu sekiranya Dynata atau pihak ketiga percaya anda sudah atau mungkin melanggar hak harta intelektual pihak ketiga;

(x) kepada klien atau pelanggan bagi klien itu sekiranya Dynata atau pihak ketiga percaya anda sudah melanggar Syarat Perkhidmatan;

(xi) kepada pihak ketiga yang merangkumi klien penyelidikan Dynata dan pelbagai pihak ketiga yang terlibat dalam Aktiviti Bukan Penyelidikan bagi membolehkan pihak ketiga membangunkan kempen pemasaran, pandangan penonton, model yang sama dan/atau untuk memasarkan produk/perkhidmatan pihak ketiga itu kepada anda; dan

(xi) Sebagaimana yang dibenarkan menurut Dasar ini.

Ambil maklum Dynata boleh membenarkan klien untuk mengumpulkan PII secara langsung daripada responden. Pendedahan tersebut adalah secara sukarela dan, sebelum pengumpulan, pelanggan dikehendaki untuk memasuki perjanjian bertulis dengan Dynata, yang antara lainnya, mengehadkan penggunaan PII. 

Dynata boleh melesenkan PII khusus kepada pihak ketiga (cth., broker data, penggabung data, dll) untuk Tujuan Bukan Penyelidikan mereka sendiri termasuk, tanpa had, pelesenan data peringkat gabungan dan/atau peringkat individu (cth., aktiviti penggunaan atau pembelian perkhidmatan dan/atau produk, aktiviti media sosial, data lawatan laman web, sejarah carian Internet, dll.) untuk pembangunan pandangan penonton dan/atau model yang sama bagi tujuan penjualan data itu kepada pelanggan/klien pihak ketiga yang bertujuan untuk menjalankan analisis dan menyediakan perisikan pemasaran dan/atau untuk membolehkan pihak ketiga itu memasarkan produk/perkhidmatan mereka kepada anda.

Sebagai tambahan, pelbagai UID dan maklumat yang dikumpul secara automatik diberikan kepada pihak ketiga termasuk, tanpa had, klien, rakan kongsi, ejen dan/atau vendor bagi tujuan pengenalpastian responden untuk komunikasi atau kaji selidik hubungan semula, pencegahan dan/atau pengesanan penipuan, pemadanan pangkalan data, pengesahan data, penambahan data, pengekodan, pensegmenan data serta perkhidmatan berkaitan promosi atau cabutan bertuah, insentif dan/atau ganjaran.

Sehubungan dengan data kaji selidik anda, Dynata atau klien mungkin mengaitkan sifat demografi khusus kepada anda. Dynata mungkin berkongsi dengan pihak ketiga termasuk tetapi tidak terhad kepada klien, data demografi dan/atau geografi yang dikumpul oleh Dynata daripada anda semasa pendaftaran atau melalui soalan profil khusus yang mungkin ditanya oleh Dynata kepada anda. Data itu boleh dikongsi dengan pihak ketiga pada peringkat responden individu atau dalam bentuk ringkasan gabungan (iaitu sekumpulan responden). Jika anda secara sukarela mendedahkan data peribadi berkaitan maklum balas serta data kaji selidik anda dan Dynata mengumpulkan maklum balas dan data kaji selidik itu, Dynata akan memindahkan maklum balas dan data kaji selidik, UID dan data peribadi yang didedahkan secara sukarela kepada klien Dynata yang berkaitan.

 

Bagaimanakah saya boleh menarik diri daripada penggunaan dan/atau pengumpulan data?

Ada beberapa pilihan untuk menarik diri bagi pengguna Aplikasi/Perkhidmatan.

Anda boleh menghentikan pengumpulan data peribadi dan maklumat lain oleh Aplikasi/Perkhidmatan dengan membuang pemasangan Aplikasi/Perkhidmatan dan/atau menamatkan penyertaan anda dalam panel. Anda boleh menggunakan proses nyahpasang standard yang disediakan sebagai sebahagian daripada peranti mudah alih anda atau melalui rangkaian atau kedai aplikasi dan/atau anda boleh membatalkan akaun ahli panel anda di Laman panel. Ambil maklum sekiranya anda memadam Aplikasi/Perkhidmatan tetapi mengekalkan profil dengan salah satu laman web Dynata, kami masih boleh mengumpul data peribadi dan data lain daripada anda melalui laman kami. Membuang pemasangan Aplikasi/Perkhidmatan tidak akan memadam semua maklumat yang dikumpul oleh Dynata sebelum Aplikasi/Perkhidmatan dibuang. Untuk memadamkan maklumat yang dikumpulkan oleh Dynata, sila hubungi Dynata seperti yang dinyatakan di bawah.

Enam bulan selepas akaun anda tamat, akaun anda tidak aktif dan/atau tarikh anda membuang pemasangan Aplikasi/Perkhidmatan, Dynata boleh memindahkan PII anda kepada broker data pihak ketiga dan/atau platform pengurusan data bagi tujuan pemasaran semula/penggunaan semula oleh pihak ketiga itu.

Jika anda tidak mahu PII anda digunakan untuk Aktiviti Bukan Penyelidikan dan/atau jika anda tidak bersetuju Dynata berkongsi PII anda dengan pihak ketiga selepas akaun anda tamat dan/atau pembuangan Aplikasi/Perkhidmatan dari peranti anda, sila hubungi kami di privacy@dynata.com

 

Bagi menarik diri daripada data lokasi iOS

Anda boleh menarik diri daripada mengaktifkan Aplikasi/Perkhidmatan untuk mengakses data lokasi anda pada bila-bila masa dengan:

Nota: Jika anda mematikan Perkhidmatan Lokasi, anda akan diminta mengaktifkan Perkhidmatan Lokasi apabila anda cuba menggunakan Aplikasi/Perkhidmatan ini pada masa akan datang.

 

Bagi menarik diri daripada data lokasi Android

Anda boleh menarik diri daripada mengaktifkan Aplikasi/Perkhidmatan untuk mengakses data lokasi anda pada bila-bila masa dengan:

Bagi menarik diri daripada pemberitahuan tolak iOS

Anda boleh menarik diri daripada pemberitahuan tolak untuk Aplikasi/Perkhidmatan dengan:

Bagi menarik diri daripada pemberitahuan tolak Android

 

 

Menarik diri daripada komunikasi e-mel

Anda boleh menarik diri daripada komunikasi e-mel dengan mengklik pautan nyahlanggan dalam mana-mana e-mel yang anda terima daripada kami atau menghubungi kami seperti yang dinyatakan di bawah.

 

Menarik diri daripada berkongsi data profil di platform media sosial

Anda boleh menarik diri daripada berkongsi data profil di platform media sosial. Ini boleh dilakukan dengan menukar tetapan profil/pilihan anda untuk platform media sosial berkaitan perkongsian data dengan pihak ketiga atau membuang Aplikasi/Perkhidmatan daripada profil media sosial anda.

 

Menarik diri daripada penggunaan pengecam pengiklanan yang ditetapkan pada peranti/telefon pintar anda

Anda boleh mengubah pengecam pengiklanan yang ditetapkan pada peranti anda pada bila-bila masa.

 

Menarik diri daripada rangkaian iklan

Rangkaian iklan yang mengumpul maklumat melalui Aplikasi/Perkhidmatan untuk memudahkan kaji selidik dan menyediakan pengiklanan berasaskan minat menawarkan mekanisme tarik diri yang khusus. Bagi menarik diri, ikut arahan bagi setiap rangkaian iklan di pautan yang disediakan di bawah. Jika anda menarik diri, anda tidak boleh menyertai kaji selidik kami yang melibatkan iklan dan promosi.

Rangkaian iklan

Maklumat tarik diri

Admob oleh Google

http://www.google.com/ads/preferences/html/mobile-about.html

Flurry

http://www.flurry.com/user-opt-out.html

InMobi

http://www.inmobi.com/inmobi-privacy-policy/opt-out/

Millennial Media

http://lp.mydas.mobi/rich/foundation/opt-out.php

 

Bolehkah saya menghentikan Dynata daripada menjejak aktiviti dalam talian saya?

Do Not Track (“DNT”) adalah pilihan dalam pelayar yang anda boleh tetapkan untuk memberitahu laman web yang anda layari yang anda tidak mahu laman web itu mengumpul maklumat mengenai anda. Dynata tidak bertindak balas kepada isyarat DNT. Jika anda tidak bersetuju dengan amalan Dynata yang berkaitan dengan isyarat DNT, anda boleh tarik diri daripada menyertai atau menggunakan perkhidmatan Dynata yang dinyatakan di bawah.

Sehubungan dengan program keberkesanan iklan dalam talian Dynata, Dynata membenarkan subkontraktor, rakan dan/atau pelanggan SI untuk mengugurkan, menetapkan, dan/atau menulis Teknologi Pihak Ketiga dengan tujuan untuk memudahkan pengukuran penonton dan aktiviti kaji selidik ingat kembali iklan. Dynata tidak bertanggungjawab bagi sebarang pematuhan pihak ketiga atau tindak balas kepada isyarat DNT. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai program keberkesanan iklan dalam talian, sila semak bahagian Kuki Dasar Privasi ini.

 

Berapa lama anda simpan data peribadi dan maklumat lain saya?

Dynata akan menyimpan data peribadi dan maklumat lain berkaitan penggunaan Aplikasi/Perkhidmatan dan/atau Perkhidmatan selagi Aplikasi masih dipasang dan/atau Aplikasi/Perkhidmatan masih digunakan dan sehingga satu (1) tahun selepas itu atau tempoh lain sebagaimana yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang. Enam bulan selepas anda tidak aktif menggunakan Laman panel dan/atau membuang pemasangan Aplikasi/Perkhidmatan, Dynata boleh memindahkan PII anda kepada broker data pihak ketiga dan/atau platform pengurusan data untuk tujuan jualan semula/penggunaan semula oleh pihak ketiga itu.

 

Bagaimana saya boleh mengakses data peribadi dan maklumat lain yang dikumpul oleh Aplikasi/Perkhidmatan mengenai saya?

Anda mempunyai hak untuk menyemak semula, membetulkan dan memadam data peribadi anda, tertakluk pada undang-undang berkaitan. Anda boleh menghubungi kami dengan permintaan itu menggunakan butiran hubungan yang disediakan di bawah.

 

Adakah Aplikasi/Perkhidmatan mengumpul data daripada individu di bawah umur enam belas (16) tahun?

Aplikasi/Perkhidmatan tidak direka atau tidak bertujuan untuk digunakan oleh mana-mana individu di bawah umur enam belas (16) tahun. Kami tidak mengumpul data peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur enam belas (16) tahun dengan sengaja. Jika kami menyedari yang kami sudah mengumpulkan data peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur enam belas (16) tahun secara tidak sengaja, kami akan melaksanakan usaha komersial yang munasabah untuk memadam data peribadi itu.

 

Apakah keselamatan yang disediakan untuk data peribadi dan maklumat lain yang dikumpul melalui Aplikasi/Perkhidmatan?

Dynata mengekalkan perlindungan fizikal, pentadbiran dan teknikal yang wajar untuk melindungi data peribadi dan maklumat lain yang didedahkan atau dikumpulkan oleh Dynata. Dynata mengkaji, memantau dan menilai amalan privasi dan sistem perlindungannya dari semasa ke semasa. Walaupun dengan perlindungan yang kami laksanakan, penghantaran melalui Internet dan/atau rangkaian mudah alih tidak selamat sepenuhnya dan Dynata tidak menjamin keselamatan penghantaran dalam talian. Dynata tidak bertanggungjawab atas sebarang kesilapan yang dibuat oleh individu dalam penghantaran data peribadi kepada Dynata.

 

Siapakah yang boleh saya hubungi jika ada soalan tentang Dasar ini?

Jika anda ingin:

- menerima salinan maklumat anda yang kami simpan;

- menyampaikan permohonan tarik diri kepada Dynata;

- meminta akses atau membetulkan, menyekat atau memadam data peribadi anda;

- membuat aduan mengenai amalan privasi kami;

- menarik diri daripada penggunaan khusus PII anda;

atau mempunyai sebarang soalan mengenai amalan privasi Dynata dan/atau dasar ini, sila hubungi kami melalui e-mel privacy@dynata.com.

Jabatan Undang-undang Dynata bertanggungjawab atas pematuhan Dynata terhadap Dasar ini.

 

Adakah mana-mana syarikat dalam Kumpulan Dynata yang boleh mengumpul, menyimpan, dan memproses PII?

Ya, sila lihat senarai syarikat di bawah