Svenska  

Dynata Integritetspolicy

Ursprungligen giltig från: 23/08/2013

Denna version: Gäller från 11/10/2019

Integritetspolicyn beskriver hur Dynata Global UK Limited (f/k/a Research Now Limited) och Dynata, LLC (f/k/a Survey Sampling International, LLC) och deras moderbolag, dotterbolag och intressebolag (gemensamt ”Dynata”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) behandlar personuppgifter i samband med online-panelgemenskaper, undersökningar, belöningsprogram, webbplatser och mobila applikationer (gemensamt ”tjänsten”). I synnerhet beskriver den vilka typer av personuppgifter som vi samlar in i samband med tjänsten, de syften för vilka vi samlar in dessa personuppgifter, de andra parterna med vilka vi delar dem med, och de åtgärder som vi vidtar för att skydda uppgifternas säkerhet. Den beskriver också dina rättigheter och valmöjligheter när det gäller dina personuppgifter och hur du kan kontakta oss för att uppdatera din kontaktinformation eller ställa frågor om våra integritetsmetoder.

Denna integritetspolicy gäller inte behandlingen av dina personuppgifter i samband med undersökningar som administreras av tredje parter. I dessa situationer är Dynata inte undersökningens sponsor, utan undersökningens instrument, resultat eller data kontrolleras av undersökningens sponsor. Se den relevanta sponsorns integritetspolicy för att läsa mer om respektive sponsorns integritetsmetoder.

Registrering med, användning av och tillgång till tjänsten omfattas av denna integritetspolicy samt av våra villkor och regler.

 

1. Personuppgifter som kan samlas in om dig

Vi samlar in personuppgifter på olika sätt såsom beskrivs nedan. I denna integritetspolicy avses med ”personuppgifter” all information som rör en identifierad eller identifierbar person. I förekommande fall, anger vi om och varför du måste ge oss dina personuppgifter, såväl som följderna av att inte göra det. Om du inte lämnar personuppgifter vid begäran, kommer du inte att kunna dra nytta av tjänsten om denna information är nödvändig för att ge dig tjänsten eller om vi enligt lag måste samla in den.

 

2. Hur vi kan använda dina personuppgifter

Vi kan använda de personuppgifter vi erhåller från eller om dig för en rad olika syften, inklusive:

Om du befinner dig inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan vi samla in och använda dina personuppgifter när:

 

3. Hur vi delar dina personuppgifter

Vi kan lämna ut personuppgifter som vi samlar in om dig såsom beskrivs nedan eller såsom du blir informerad om vid den tidpunkt då data samlas in, inklusive till:

Vi kan tillåta en kund att samla in personuppgifter direkt från dig. Du är fri att lämna dina personuppgifter till dem. I dessa situationer ingår vi ett skriftligt avtal med våra kunder för att bland annat begränsa deras användning av personuppgifterna.

 

4. Dina rättigheter och valmöjligheter

Med förbehåll för tillämpliga lagar, kan du ha rätt till att:

Dessa rättigheter kan under vissa omständigheter vara begränsade enligt lokala lagkrav.

Du kan stoppa all insamling av personuppgifter och annan information genom att avinstallera tjänsterna eller avsluta ditt deltagande i alla paneler. Du kan använda de vanliga avinstallationsprocesserna som finns på din mobila enhet eller via marknadsplatsen för de mobila applikationerna eller nätverket eller så kan du avsluta ditt panelmedlemskonto på panelwebbplatsen. Observera att om du raderar mobilapplikationen men behåller din profil på någon av våra webbplatser kan vi fortfarande samla in personuppgifter och annan information från dig via våra webbplatser. Avinstallation av mobilapplikationen raderar inte all information som har samlats in av oss före avinstallation av tjänsterna. Om du vill ta bort all information som har samlats in av oss ska du kontakta oss såsom beskrivs nedan.

Om du vill utöva dina rättigheter på det sätt som beskrivs ovan eller avsluta ditt konto, kontakta oss såsom anges nedan i avsnittet ”Hur du kontaktar oss”.

 

5. Datasäkerhet och datalagring

Vi upprätthåller lämplig teknisk, administrativ och fysisk säkerhet för att skydda personuppgifter och annan information som lämnats till oss eller samlats in av oss, mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig förstörelse, förlust, ändring, åtkomst, avslöjande eller användning. Vi granskar, övervakar och utvärderar våra integritetsmetoder och säkerhetssystem regelbundet. Trots de säkerhetsåtgärder som vi har implementerat kan överföringar via internet eller mobila nätverk inte skyddas helt, och därför kan vi inte garantera säkerheten för överföringar online. Vi ansvarar inte för eventuella fel som orsakas av personer som skickar in personuppgifter till oss.

Vi vidtar också åtgärder för att radera dina personuppgifter eller behålla dem i en form som inte tillåter att du blir identifierad när den här informationen inte längre behövs för de syften som vi behandlar den, om vi inte enligt lag är skyldiga att behålla denna information en längre period. Vid fastställande av lagringstiden, tar vi hänsyn till olika kriterier, såsom den typ av produkter och tjänster som efterfrågas av eller ges till dig, naturen och längden på vår relation med dig, eventuell omregistrering för våra produkter eller tjänster, påverkan på de tjänster vi tillhandahåller till dig om vi tar bort en del information från eller om dig, obligatoriska lagringstider som föreskrivs i lagar och gällande preskriptionstider.

 

6. Dataöverföringar

Dina personuppgifter kan överföras till mottagare i andra länder än det land du befinner dig i, bland annat till USA där Dynatas moderbolag och Dynata har sitt huvudkontor. Dessa länder kanske inte har samma dataskyddslagar än i det land där du ursprungligen lämnade informationen. När vi överför dina personuppgifter till andra länder, kommer vi att skydda informationen såsom beskrivs i denna integritetspolicy eller enligt den information du fick vid tidpunkten för insamlingen.

Om du befinner dig inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz följer vi gällande rättsliga krav som ger tillräckliga skyddsåtgärder vid överföring av personuppgifter till tredje länder.

 

7. Spåra inte

En begäran om att inte spåra (Do Not Track, ”DNT”) kan anges i inställningarna i din webbläsare. Denna begäran informerar webbplatser som du besöker om att du inte vill att webbplatsen ska samla in viss information om dig. Dynata ignorerar signaler om att inte spåra. Om du har invändningar mot Dynata:s rutiner med avseende på signaler om att inte spåra kan du avböja att delta i eller använda Dynata:s tjänster enligt beskrivningen nedan.

I samband med Dynata:s effektivitetsprogram för online-annonser ger Dynata sina underleverantörer, partner och/eller kunder rätt att överföra, ställa in eller skriva tredjepartsteknik i syfte att underlätta undersökningsaktiviteter avseende publikmätning och återkallande av annonser. Dynata ansvarar inte för någon tredje parts efterlevnad av eller agerande som resultat av signal om att inte spåra.

 

8. Ej för barn

Tjänsten är inte avsedd för eller avsedd att användas av någon person som är under 16 år. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 16 år och om vi får vetskap om att vi oavsiktligt har samlat in data från barn under 16 år kommer vi att vidta rimliga kommersiella åtgärder för att radera sådana personuppgifter.

 

9. Uppdatering av denna integritetspolicy

Detta globala integritetsmeddelande kan komma att uppdateras regelbundet för att återspegla ändringar i våra metoder för personuppgifter. Vi kommer att publicera ett tydligt meddelande på relevanta webbplatser för att meddela dig om alla väsentliga ändringar av vår globala integritetsmeddelande och ange överst i meddelandet när det senast uppdaterades. Om vi uppdaterar vårt globala integritetsmeddelande, kan vi under vissa omständigheter komma att be om ditt samtycke.

 

10. Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor eller kommentarer angående våra integritetsmetoder eller denna integritetspolicy eller om du vill välja bort viss användning av dina personuppgifter, utöva dina rättigheter vad gäller de personuppgifter vi har om dig eller framföra klagomål om våra integritetsmetoder så är du välkommen att kontakta Dynata Global UK Limited eller Dynata, LLC såsom beskrivs nedan.