Polski  

Dynata Polityka prywatności

Pierwsza data wejścia w życie: 22/08/2013

Ta wersja: Data wejścia w życie: 11/10/2019

Polityka prywatności opisuje sposób, w jaki Dynata Global UK Limited (f/k/a Research Now Limited) i Dynata, LLC (f/k/a Survey Sampling International, LLC), a także ich podmioty nadrzędne, podrzędne i stowarzyszone (wspólnie nazywane „Dynata”, „my”, „nas” lub „nasze”) przetwarzają Dane osobowe w kontekście społeczności panelistów online, ankiet, programów nagród, witryn internetowych i aplikacji mobilnych (wspólnie nazywanych „Usługą”). W szczególności opisuje ona rodzaje zbieranych przez nas Danych osobowych w połączeniu z Usługą, cele, dla których zbieramy takie Dane osobowe, a także inne podmioty, którym możemy je udostępniać, jak również środki, które wykorzystujemy celem zapewnienia bezpieczeństwa przedmiotowych danych. W Polityce opisano również prawa i możliwości wyboru użytkownika w odniesieniu do Danych osobowych oraz kanały kontaktu z nami w celu aktualizowania danych bądź zadania pytań w związku z naszymi praktykami dotyczącymi prywatności.

Polityka prywatności nie dotyczy przetwarzania Danych osobowych użytkownika w przypadku ankiet administrowanych przez strony trzecie. W takich sytuacjach Dynata nie jest sponsorem ankiety, a instrument, wyniki lub dane ankiety są i będą podlegały kontroli sponsora ankiety. Aby dowiedzieć się więcej o praktykach danego sponsora w zakresie prywatności, należy zapoznać się z polityką prywatności tego sponsora.

Rejestracja w Usługach, korzystanie z nich i uzyskiwanie do nich dostępu podlegają niniejszej Polityce prywatności oraz naszym Zasadom i warunkom.

 

1. Dane osobowe na temat użytkowników, które możemy zbierać

Dane osobowe zbieramy na różne sposoby opisane poniżej. Dla celów niniejszej Polityki prywatności „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Gdy jest to uzasadnione, informujemy o tym, czy i dlaczego użytkownik musi podać nam swoje Dane osobowe, a także o konsekwencjach niepodania ich nam. Jeśli użytkownik nie poda nam swoich Danych osobowych, gdy o nie poprosimy, może nie móc skorzystać z Usługi, jeśli są to informacje niezbędne do świadczenia Usługi lub jeśli mamy obowiązek prawny ich posiadania.

 

2. Jak możemy wykorzystywać Dane osobowe użytkowników

Dane osobowe uzyskane od użytkowników lub na temat użytkowników możemy wykorzystywać na szereg sposobów, w tym:

W przypadku użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego możemy zbierać i przetwarzać ich dane osobowy, gdy:

 

3. Jak udostępniamy Dane osobowe użytkowników

Możemy ujawniać Dane osobowe na temat użytkowników w sposób opisany poniżej lub w inny sposób, o którym poinformujemy użytkowników w momencie zbierania takich danych, w tym:

Możemy też umożliwić klientom zbieranie Danych osobowych bezpośrednio od użytkowników. Użytkownicy mogą dostarczać im swoje Dane osobowe. W takich sytuacjach zawieramy pisemne umowy z naszymi klientami, które między innymi zobowiązują ich do ograniczonego wykorzystywania Danych osobowych.

 

4. Prawa i wybory użytkowników

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa użytkownik może mieć prawo do:

Prawa te mogą być w określonych okolicznościach ograniczone przez lokalne przepisy prawa.

Użytkownik może zablokować gromadzenie wszelkich danych osobowych i innych informacji poprzez odinstalowanie Usług lub zakończenie uczestnictwa w panelach. Można wykorzystać standardowy proces odinstalowywania dostępny w urządzeniu mobilnym lub skorzystać z pomocy w punktach obsługi aplikacji mobilnych lub operatora sieci. Swoje konto panelisty można również zamknąć na stronie panelu. Należy pamiętać, że w przypadku usunięcia aplikacji mobilnej, ale zachowania profilu na jednej z naszych stron, możemy w dalszym ciągu gromadzić Dane osobowe i inne o użytkowniku za pośrednictwem naszych stron. Odinstalowanie aplikacji mobilnej nie spowoduje usunięcia wszystkich informacji zebranych przez nas przed odinstalowaniem Usług. Aby usunąć zebrane przez nas informacje, należy skontaktować się z nami, jak określono poniżej.

W przypadku chęci skorzystania z praw opisanych powyżej lub zamknięcia konta prosimy o kontakt zgodnie z opisem w części „Jak się z nami skontaktować” poniżej.

 

5. Bezpieczeństwo i przechowywanie danych

Utrzymujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne, administracyjne oraz fizyczne mające na celu zapewnienie Danym osobowym i innym informacjom ujawnionym nam lub zebranym przez nas ochrony przed przypadkowym, niezgodnym z prawem oraz nieuprawnionym zniszczeniem, utraceniem, zmienieniem, dostępem, ujawnieniem oraz wykorzystaniem. Regularnie sprawdzamy, monitorujemy i oceniamy nasze praktyki dotyczące prywatności oraz systemy ochrony. Należy jednak pamiętać, że pomimo wdrożonych zabezpieczeń transmisje przez Internet lub sieci mobilne nie są w pełni bezpieczne i dlatego nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa takich transmisji. Nie odpowiadamy za błędy popełnione przez użytkownika w czasie przesyłania Danych osobowych do nas.

Dodatkowo dysponujemy środkami do usunięcia Danych osobowych użytkownika lub przechowywania ich w formie uniemożliwiającej identyfikację użytkownika, gdy już nie są potrzebne dla celów, w których je przetwarzamy, chyba że mamy obowiązek prawny przechowywania ich przez dłuższy okres. Przy określaniu okresu przechowywania bierzemy pod uwagę różne kryteria, takie jak rodzaj produktów i usług, o które prosi użytkownik lub które mu dostarczamy, charakter i długość naszej relacji z użytkownikiem, możliwość ponownej rejestracji użytkownika w naszych produktach lub usługach, wpływ usunięcia niektórych informacji o użytkowniku na nasze usługi dostarczane użytkownikowi, obowiązkowe okresy przechowywania wymagane w świetle prawa, a także okresy przedawnienia.

 

6. Przesyłanie danych

Dane osobowe użytkownika mogą być przesyłane do odbiorców z krajów innych niż kraj użytkownika, w tym do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszczą się siedziby Dynata oraz firmy nadrzędnej Dynata. W krajach tych mogą obowiązywać inne przepisy ochrony danych niż w kraju, w którym dane zostały dostarczone przez użytkownika. W przypadku przesyłania Danych osobowych użytkownika do innych krajów chronimy je w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności lub w sposób przedstawiony użytkownikowi podczas zbierania danych.

W przypadku użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii przestrzegamy obowiązujących wymogów prawnych, zapewniając stosowne zabezpieczenia przy przesyłaniu Danych osobowych do innych krajów.

 

7. Nie śledź

„Nie śledź” (Do Not Track, „DNT”) jest preferencją w przeglądarce, którą można ustawić, aby powiadamiać strony internetowe, które się odwiedza, że nie chce się, aby pobierały one pewne informacje na temat użytkownika. Dynata nie reaguje na sygnały DNT. W przypadku sprzeciwu dotyczącego praktyki Dynata odnośnie do sygnałów DNT można zrezygnować z udziału lub korzystania z usług Dynata, jak opisano poniżej.

W związku z programem efektywności reklam online Dynata udziela zgody podwykonawcom, partnerom i/lub klientom na umieszczanie, ustawianie i/lub zapisywanie technologii stron trzecich dla celów ułatwiania pomiarów grupy docelowej oraz wykonywania czynności związanych z ankietami odnośnie do znajomości reklamy. Dynata nie jest odpowiedzialna za postępowanie jakiejkolwiek strony trzeciej zgodne lub będące reakcją na sygnały DNT.

 

8. Zakaz zbierania danych od dzieci

Usługa nie została stworzona dla osób poniżej szesnastego (16) roku życia ani nie jest przeznaczona do użytku przez takie osoby. Nigdy świadomie nie zbieramy Danych osobowych od dzieci poniżej szesnastego (16) roku życia. Jeśli dowiemy się, że nieumyślnie zebraliśmy dane osobowe od osób poniżej szesnastego (16) roku życia, podejmiemy uzasadnione wysiłki, aby usunąć takie Dane osobowe.

 

9. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Niniejsze Globalne oświadczenie nt. prywatności może być okresowo aktualizowane celem odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach dotyczących Danych osobowych. Na odpowiednich stronach zamieścimy widoczne zawiadomienie informujące o istotnych zmianach w naszym Globalnym oświadczeniu nt. prywatności, na górze oświadczenia podając, kiedy zostały wprowadzone ostatnie zmiany. W niektórych sytuacjach po zaktualizowaniu naszego Globalnego oświadczenia nt. prywatności możemy poprosić o jego akceptację.

 

10. Jak się z nami skontaktować

W przypadku pytań lub uwag dotyczących naszych praktyk z zakresu ochrony prywatności lub niniejszej Polityki prywatności, chęci wycofania zgody na wykorzystywanie Państwa Danych osobowych, skorzystania z prawa do Danych osobowych, którymi dysponujemy, lub chęci złożenia skargi na nasze praktyki z zakresu ochrony prywatności, prosimy o kontakt z Dynata Global UK Limited lub Dynata, LLC, jak opisano poniżej.