Nederlands (BE) 

Dynata Privacybeleid

Eerst van kracht: 20/08/2013

Deze versie: Ingangsdatum 10/10/2019

Het Privacybeleid omschrijft hoe Dynata Global UK Limited (f/k/a Research Now Limited) en Dynata, LLC (f/k/a Survey Sampling International, LLC) en hun moederbedrijven, dochtermaatschappijen en gelieerde bedrijven (gezamenlijk “Dynata”, “wij”, “we”, “ons” of “onze”) persoonlijke gegevens verwerken in de context van panelgemeenschappen, enquêtes, beloningsprogramma’s, websites en mobiele applicaties (gezamenlijk de “Service”). Het omschrijft in het bijzonder de soorten van persoonlijke gegevens die we verzamelen in verband met de Service, de doeleinden waarvoor we die persoonlijke gegevens verzamelen, de andere partijen waarmee we die persoonlijke gegevens kunnen delen, en de maatregelen die we nemen om de veiligheid van de gegevens te beschermen. Het Privacybeleid informeert u ook over uw rechten en keuzes aangaande uw persoonlijke gegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen om uw contactgegevens bij te werken of vragen te stellen over privacypraktijken.

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de context van enquêtes die worden uitgevoerd door derde partijen. In deze gevallen is Dynata niet de opdrachtgever van de enquête en het enquête-instrument, en de enquêteresultaten of enquêtegegevens worden beheerd door de opdrachtgever van de enquête. We verwijzen u naar het relevante privacybeleid van de opdrachtgever voor meer informatie over diens privacypraktijken.

Het inschrijven bij, gebruikmaken van en toegang krijgen tot de Service is onderworpen aan dit Privacybeleid en onze Algemene Voorwaarden.

 

1. Persoonlijke gegevens over u, die kunnen worden verzameld

We verzamelen persoonlijke gegevens op verschillende manieren, die hieronder worden omschreven. Ten behoeve van dit Privacybeleid betekent “persoonlijke gegevens” alle informatie aangaande een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Waar van toepassing geven we aan of en waarom u ons uw persoonlijke gegevens moet verstrekken, evenals de gevolgen indien u dit verzuimt. Als u niet persoonlijke gegevens verstrekt wanneer u daarom wordt gevraagd, kunt u wellicht niet profiteren van de Service als die gegevens noodzakelijk zijn om u de Service te kunnen leveren of indien we wettelijk verplicht zijn die persoonlijke gegevens te verzamelen.

 

2. Hoe we uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken

De persoonlijke gegevens die we van of over u verkrijgen, kunnen we gebruiken voor uiteenlopende doeleinden, waaronder:

Als u bent gevestigd in de Europese Economische Ruimte, kunnen we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, indien:

 

3. Hoe we uw persoonlijke gegevens delen

We kunnen de persoonlijke gegevens die we over u verzameld hebben, openbaar maken zoals hieronder omschreven of anderszins aan u onthuld op het moment dat de gegevens worden verzameld, onder andere aan:

We kunnen een klant toestaan om rechtstreeks van u persoonlijke gegevens te verzamelen. Het staat u vrij hen persoonlijke gegevens te verstrekken. In deze omstandigheden gaan we een schriftelijke overeenkomst aan met onze klanten om, onder andere, hun gebruik van de persoonlijke gegevens te beperken.

 

4. Uw rechten en keuzes

Onderhevig aan toepasselijke wetgeving kunt u het recht hebben om:

Deze rechten kunnen in sommige gevallen door lokale wetgeving beperkt zijn.

U kunt alle inzameling door ons van persoonlijke gegevens en andere informatie stopzetten door de Services te verwijderen of door uw deelname aan alle panels te beëindigen. U kunt het standaard verwijderingsproces gebruiken dat beschikbaar is in uw mobiele apparaat of via de mobiele app-winkel of het netwerk, of u kunt uw account als panellid annuleren op de panelwebsite. We maken u erop attent dat als u de mobiele applicatie verwijdert, maar een profiel bijhoudt op een van onze websites, we nog steeds persoonlijke gegevens en andere gegevens van u kunnen verzamelen via onze websites. Het verwijderen van de mobiele applicatie zal niet alle informatie wissen die door ons verzameld werd voorafgaand aan het verwijderen van de Services. Voor verwijdering van alle door ons verzamelde informatie, verzoeken wij u contact met ons op te nemen zoals hieronder uiteengezet.

Als u de hierboven omschreven rechten wilt doen gelden of uw account wilt beëindigen, neemt u dan contact met ons op in het “Hoe contact met ons opnemen” gedeelte hieronder.

 

5. Gegevensbeveiliging en gegevensretentie

We treffen gepaste technische, administratieve en fysieke maatregelen om onthulde of door ons verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongewild(e), onwettig(e) of niet-geautoriseerd(e) vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik. We beoordelen, bewaken en evalueren regelmatig onze privacypraktijken en beveiligingssystemen. Niettegenstaande de veiligheidsmaatregelen die we ingevoerd hebben, zijn transmissies via internet en/of een mobiel netwerk nooit volledig veilig en kunnen we de veiligheid van internettransmissies niet garanderen. We zijn niet verantwoordelijk voor door personen gemaakte, fouten tijdens het indienen van persoonlijke gegevens bij ons.

We treffen ook maatregelen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen of te bewaren in een niet-identificeerbaar formaat, nadat deze informatie niet meer nodig is voor de doeleinden waarvoor we deze informatie hebben verwerkt, tenzij we wettelijk verplicht zijn de informatie voor een langere periode te bewaren. Bij het bepalen van de retentieperiode houden we rekening met verschillende criteria, zoals het soort producten en diensten dat u vraagt of wij u leveren, de aard en duur van onze relatie met u, mogelijke herinschrijving voor onze producten of diensten, de impact op de aan u geleverde diensten indien we sommige gegevens van of over u verwijderen, verplichte retentieperiodes conform de wet en het statuut van beperkingen.

 

6. Gegevensoverdracht

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan ontvangers in landen anders dan het land waar u bent gevestigd, inclusief naar de Verenigde Staten, waar de moedermaatschappij van Dynata Global UK Limited en Dynata, LLC hun hoofdkantoor hebben. Deze landen hebben wellicht niet dezelfde gegevensbeschermingswetgeving als het land waarin u oorspronkelijk de gegevens heeft verstrekt. Als we uw persoonlijke gegevens overdragen naar andere landen, beschermen we die informatie zoals omschreven in dit Privacybeleid of zoals aan u kenbaar gemaakt op het moment van verzameling.

Indien u bent gevestigd in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, leven wij de toepasselijke wettelijke vereisten na door adequate maatregelen te treffen voor de overdracht van persoonlijke gegevens naar derde landen.

 

7. Do Not Track [niet bijhouden]

Do Not Track (‘DNT’) is een instelling van uw browser die u kunt selecteren om websites die u bezoekt, op de hoogte te stellen van het feit dat u niet wilt dat de websites bepaalde gegevens over u inzamelen. Dynata reageert niet op DNT-signalen. Als u bezwaar heeft tegen de praktijk van Dynata ten opzichte van DNT-signalen, kunt u ervoor kiezen om u van deelname aan of het gebruik van diensten van Dynata uit te schrijven (opt-out), zoals hieronder omschreven.

In verband met het doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame van Dynata, geeft Dynata toestemming aan onderaannemers, partners en/of klanten van Dynata om derde partij technologieën te plaatsen, zetten en/of schrijven met als doel het vergemakkelijken van het testen van het publiek en de enquêteactiviteiten voor het herinneren van reclames. Dynata is niet verantwoordelijk voor de naleving van en de reactie op DNT-signalen door derde partijen.

 

8. Geen kinderen

De Service is niet ontworpen voor, of bestemd voor gebruikmaking door, personen jonger dan 16 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar, en als we ons ervan bewust worden dat we per ongeluk persoonlijke gegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar, ondernemen we redelijke, zakelijke stappen om dergelijke persoonlijke gegevens te verwijderen.

 

9. Updates van dit Privacybeleid

Deze wereldwijde Privacyverklaring kan periodiek worden bijgewerkt om de wijzigingen in onze praktijken in verband met persoonlijke gegevens te weerspiegelen. We publiceren een prominente kennisgeving op relevante websites om u te informeren over betekenisvolle wijzigingen in onze wereldwijde Privacyverklaring en geven bovenaan de Verklaring weer wanneer de meest recente update heeft plaatsgevonden. Als we onze wereldwijde Privacyverklaring bijwerken, vragen we in sommige gevallen uw instemming.

 

10. Hoe neemt u contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen heeft over onze privacypraktijken of dit Privacybeleid of als u zich wilt uitschrijven van bepaald gebruik van uw persoonlijke gegevens, uw rechten wilt doen gelden aangaande de persoonlijke gegevens die we over u hebben of een klacht in wilt dienen over onze privacypraktijken, aarzelt u dan niet contact op te nemen met Dynata Global UK Limited of Dynata, LLC, zoals hieronder omschreven.