ภาษาไทย 

Dynata [OpinionWorld, AirAsia, YourVoice] นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้พักอาศัยในทุกประเทศทุกประเทศยกเว้ นประเทศที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและเม็กซิโก

มีผลบังคับใช้ครั้งแรก: 15 สิงหาคม 2556

ฉบับนี้: มีผลบังคับใช้ 21 ตุลาคม 2562

ข้อความต่อไปนี้เป็นนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับ Dynata, LLC (f/k/a Survey Sampling International, LLC) ชุมชน Panel ออนไลน์ ชื่อ Dynata, LLC เว็บไซต์ Panel และ/หรือ Dynata, LLC แอปพลิเคชั่นมือถือ (รวมเรียกว่า “แอปพลิเคชั่น/การบริการ”) เสนอโดย Dynata, LLC และบริษัทแม่ บริษัทในเครือ และสาขาย่อย (รวมเรียกว่า “Dynata”) 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กล่าวถึงการรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ (“PII”) และข้อมูลอื่น ๆ โดย Dynata ที่เกี่ยวข้องกับบริการของ Dynata ดังคำจำกัดความที่ระบุไว้ในที่นี้และ Dynata อื่น และกิจการของบุคคลที่สามดังจำกัดความที่ระบุไว้ในที่นี้ (“กิจกรรมที่ไม่ใช่การค้นคว้า”)  บริการของ Dynata ช่วยให้คุณมีโอกาสต่าง ๆ ได้แก่ การเข้าร่วมใน Panel การเข้าร่วมในการสำรวจที่บริหารจัดการโดย Dynata หรือบุคคลที่สาม (ไม่ว่าจะในฐานะสมาชิกของ Panel หรือสมาชิกประเภทอื่น) การใช้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ Panel การใช้แอปพลิเคชั่น/บริการที่เกี่ยวข้องกับ Panel และการรับและการแลกรับของรางวัลและรางวัลจูงใจ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเข้าร่วมรายการชิงโชคที่มอบให้สำหรับการเป็นสมาชิกของ Panel และ/หรือการตอบแบบสำรวจจนเสร็จสมบูรณ์ (รวมเรียกว่า “บริการ”) กิจกรรมที่ไม่ใช่การค้นคว้าประกอบไปด้วยแต่ไม่จำกัดเพียง การตลาดของ Panel บริการของ Dynata และ/หรือบริษัทที่สามที่ดำเนินการโฆษณาบริการของพวกเขากับคุณ และ/หรือแบ่งปันข้อมูลประวัติส่วนบุคคลและ/หรือเป็นกลุ่ม โดยที่มีบุคคลที่สามเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการตลาด และ/หรือแบบกลุ่มเป้าหมาย/ที่เหมือนกัน  คำอธิบายของ กิจกรรมที่ไม่ใช่การค้นคว้า ระบุเอาไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว 

การใช้แอปพลิเคชั่น/บริการของ Dynata ของคุณนั้นเป็นความสมัครใจอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น การประมวลผลข้อมูล PII ของคุณของ Dynata ที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น/บริการและกิจกรรมที่ไม่ใช่การค้นคว้าและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นกับความยินยอมของคุณ

การสำรวจที่บริหารจัดการโดยบุคคลที่สามและข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้หลังจากนั้นไม่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การลงทะเบียนกับ การใช้งาน และการเข้าถึงบริการของ Dynata อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Dynata  ในกรณีส่วนใหญ่ Dynata ไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนการสำรวจและอุปกรณ์การสำรวจ และผู้สนับสนุนการสำรวจจะมีสิทธิ์เป็นเจ้าของการสำรวจหรือข้อมูลการสำรวจ  

การอ้างอิงถึง “Dynata” ทั้งหมดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะรวมถึง Dynata และบริษัทแม่ บริษัทสาขา และบริษัทในเครือ การอ้างอิงทั้งหมดถึง “เรา” หรือ “ของเรา” นั้นหมายถึง Dynata  ข้อมูล PII ทั้งหมดจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่เซิร์ฟเวอร์ของ Dynata ตั้งอยู่และเข้าถึงได้จากทั่วโลกโดยเจ้าหน้าที่และ/หรือตัวแทนของ Dynata  เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของนโยบายฉบับนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามหมายความถึงบุคคลใดก็ตามที่มีส่วนร่วมในบริการของ Dynata รวมไปถึงการรวบรวมข้อมูลแฝงและ/หรือผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ไม่ใช่การค้นคว้าดังที่ระบุไว้ในที่นี้   เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของนโยบายฉบับนี้ ออนไลน์ต้องประกอบไปด้วยการใช้เว็บไซต์ในมือถือ

 

แอปพลิเคชั่น/บริการดังกล่าวรวบรวมข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลอื่นอะไรบ้างและนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้อย่างไร?

Dynata รวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ ("PII") จากผู้มีส่วนร่วมในการค้นคว้าระหว่างและหลังจากลงทะเบียนกับ Panel รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ระหว่างการมีส่วนร่วมในแบบสำรวจและที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมรายการชิงโชคและ/หรือระหว่างการลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น/บริการและกระบวนการดาวน์โหลด คุณจะต้องกรอกข้อมูลที่ PII กำหนดและข้อมูลทางประชากร รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ (รวมไปถึงหมายเลขโทรศัพท์บ้าน มือถือ และ/หรือที่ทำงาน) อีเมล วันเดือนปีเกิด และวิชาชีพ/การศึกษาของคุณ หมายเลขผู้เข้าร่วม Panel/ผู้ตอบแบบสอบถามที่เรามอบหมายให้คุณตอนที่คุณลงทะเบียนเปิดบัญชี (เดียวเรียกว่า "UID" และรวมเรียกว่า "UIDs") และข้อมูลชาติพันธุ์และเพศ)  นอกเหนือจากการจัดเก็บข้อมูล PII ที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนและหลังจากนั้น คุณอาจได้รับการร้องขอให้ระบุหรือเปิดเผยข้อมูลที่อ่อนไหวโดยความสมัครใจ "ข้อมูลที่อ่อนไหว"หมายถึง ข้อมูล PII ที่เปิดเผยหรือระบุถึงสถานะสุขภาพ รสนิยมทางเพศหรือชีวิตทางเพศ ความเห็น/มุมมองทางการเมือง เชื้อชาติ/ชาติกำเนิด ความเชื่อทางศาสนาและหลักปรัชญา และการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ข้อมูลที่อ่อนไหวเป็นข้อมูลที่ใช้ในการส่งโอกาสทำแบบสำรวจไปให้คุณและการใช้งานอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

Dynata เก็บรวบรวมข้อมูล PII และข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จากสมาชิกที่ไม่ใช่ Panel ในช่วงก่อนและในระหว่างที่เข้าร่วมตอบแบบสำรวจ

Dynata ให้ข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง IDFA หรือหมายเลขโฆษณา และการปฏิสัมพันธ์กับแอปพลิเคชั่น/บริการโดยขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณ กับลูกค้าและ/หรือหุ้นส่วนโฆษณา Dynata ลูกค้าและ/หรือหุ้นส่วนโฆษณามีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลนี้ในการทำแบบสำรวจของ Dynata เพื่อทำการตลาดของสินค้าและบริการของ Dynata ให้กับคุณ สำหรับโฆษณาภายใต้ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเชื่อมโยงอุปกรณ์ของคุณกับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณและ/หรืออุปกรณ์ของคุณสำหรับพื้นที่การจัดการข้อมูลของบุคคลที่สามและ/หรือเพื่อยืนยันข้อมูลที่คุณให้ไว้เกี่ยวกับตัวเองและ/หรืออุปกรณ์ของคุณ คลิกตรงนี้ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นส่วนโฆษณาของเรา รวมไปถึงวิธีการยกเลิกภายหลัง

 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณส่ง

คุณอาจส่ง อัปโหลด หรือโอนเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะภาพถ่าย วิดีโอ และ/หรือเนื้อหาหรือข้อมูลอื่นใดที่คล้ายกัน หรือเนื้อหาหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมไปถึง PII ("เนื้อหาผู้ใช้") ยกตัวอย่างเช่น เมื่อทำแบบสำรวจสำเร็จ PII รวมอยู่ใน เนื้อหาผู้ใช้ จะต้องถูกรวบรวม นำไปใช้ และ เปิดเผยตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้  เนื้อหาผู้ใช้ไม่รวมถึงเสียง วิดีโอ รูปภาพ หรือสิ่งอื่นที่คล้ายกันของบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากผู้ใช้

 

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้โดยผ่านวิธีการอัตโนมัติ:

นอกจากนี้ แอปพลิเคชั่น/บริการดังกล่าวทำการรวบรวมข้อมูลบางประเภทโดยอัตโนมัติ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ คุณสมบัติของอุปกรณ์ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ แอปพลิเคชั่นอื่น ๆ ของอุปกรณ์ ไอพีแอดเดรส ผู้ให้บริการเครือข่ายของอุปกรณ์ ประเภทของอุปกรณ์ เขตเวลา สถานะเครือข่าย ประเภทเบราว์เซอร์ ตัวระบุเบราว์เซอร์ หมายเลขระบุอุปกรณ์ (เช่นตัวระบุสำหรับการวิเคราะห์และโฆษณา) ผู้ให้บริการเครือข่าย หมายเลขผู้ใช้ (หมายเลขที่ผู้ให้บริการเครือข่กำหนดให้ผู้ใช้โดยเฉพาะ) ที่อยู่ควบคุมการเข้าใช้งานสื่อกลาง (MAC) รหัส IMEI และข้อมูลอื่น ๆ ที่ใช้ในการระบุอุปกรณ์ของคุณเดี่ยวหรือร่วมกัน ตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงของข้อมูลนี้และเทคโนโลยีที่รวบรวมข้อมูลดังกล่าว มีดังนี้:

 

ข้อมูลระบุพิกัด แอปพลิเคชั่น/บริการดังกล่าวต้องขออนุญาตจากคุณในการขอข้อมูลระบุพิกัดจากอุปกรณ์มือถือของคุณ และข้อมูลดังกล่าวสามารถให้ได้โดยแอปพลิเคชั่น/บริการตลอดเวลา ไม่ว่าแอปพลิเคชั่น/บริการจะเปิดหรือไม่ก็ตาม หากคุณยินยอมที่จะแบ่งปันข้อมูลระบุพิกัดของคุณ ที่เพิ่มเติมจากการใช้งานที่กำหนดเอาไว้ภายใต้ "การใช้ข้อมูลของ Dynata" ด้านล่าง Dynata จะใช้ข้อมูลระบุพิกัดของคุณเพื่อให้ทางเลือกกับคุณในการมีส่วนร่วมในแบบสำรวจตามระบุพิกัดและการค้นคว้าทางการตลาด และ/หรือเพื่อแบ่งปันข้อมูลระบุพิกัดกับลูกค้าที่เป็นบุคคลที่สามเพื่อสาธิตรูปแบบของพิกัดและ/หรือจราจรของผู้มีส่วนร่วมของแอปพลิเคชั่น/บริการ นอกจากนี้ Dynata สามารถแบ่งปันข้อมูลระบุพิกัดกับผู้ขายที่เป็นบุคคลที่สามเพื่อระบุที่อยู่พาณิชย์ที่ใกล้กับพิกัดของคุณ เช่นร้านค้าหรือร้านอาหาร หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ขาย โปรดเข้าไปที่ www.placed.com เพื่ออ่านคำอธิบายของบริการของพวกเขาและวิธีการใช้ข้อมูลระบุพิกัด รวมไปถึงการใช้ข้อมูลดังกล่าวของผู้ขายสำหรับการโฆษณาตามพิกัด

นอกจากนี้ ข้อระบุพิกัดสามารถใช้โดยเครือข่ายโฆษณาเพื่อทำการโฆษณาตามพิกัดกับคุณ รายละเอียดเพิ่มเติมการใช้ข้อมูลของเครือข่ายโฆษณา และวิธีการยกเลิก อยู่ด้านล่าง

หากคุณไม่ต้องการแบ่งปันข้อระบุพิกัดผ่านอุปกรณ์ของคุณ โปรดเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในอุปกรณ์ของคุณสำหรับแอปพลิเคชั่น/บริการ

 

แอปพลิเคชั่น/บริการและการใช้งาน Dynata จะขออนุญาตเข้าใช้แอปพลิเคชั่นและ/ หรือการใช้งานเฉพาะที่ใช้ได้ในหรือผ่านอุปกรณ์ของคุณเพื่อใช้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชั่น/บริการและบริการต่าง ๆ การเข้าถึงจะขอได้ผ่านข้อความแจ้งเตือนหรือการแจ้งเตือนอื่น ๆ และการเข้าถึงดังกล่าวจะกระทำได้เมื่อได้รับการยินยอมจากคุณเท่านั้น หากคุณให้การยินยอม คุณสามารถยกเลิกได้ด้วยการเปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์

 

ข้อมูลสื่อทางสังคม คุณอาจได้รับโอกาสในการเข้าถึงแอปพลิเคชั่น/บริการผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมของบุคคลที่สาม หากคุณเลือกตัวเลือกดังกล่าว Dynata อาจเก็บรวบรวมข้อมูลโปรไฟล์บางอย่างที่จัดเก็บในบัญชีแพลตฟอร์มสื่อสังคมของคุณ

 

คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่จัดเก็บข้อมูลบางอย่างบนอุปกรณ์ คุกกี้เซสชันจะหมดอายุเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้ที่ลบไม่ได้จะยังคงอยู่ในอุปกรณ์จนกว่าจะถูกลบหรือเมื่อพวกมันถึงกำหนดวันที่หมดอายุตามที่ระบุเอาไว้ คุณอาจตั้งเบราว์เซอร์เพื่อแจ้งตัวเองเมื่อได้รับคุกกี้

คุกกี้บุคคลที่หนึ่งและบุคคลที่สามและเทคโนโลยีที่คล้ายกันหรือที่เกี่ยวข้องกันและตัวระบุอุปกรณ์ (เช่น IDFA, AAID, ฯลฯ) ต้องถูกกำหนด เขียน ตั้งค่า และ/หรืออ่านเพื่อจุดประสงค์หลายประการ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจัดทำกระบวนการแบบสำรวจที่ดีขึ้น การควบคุมคุณภาพ การยืนยันความถูกต้อง เพื่อเปิดใช้งานหรือสนับสนุนการมีส่วนร่วมในแบบสำรวจ การติดตามแบบสำรวจหรือการกระทำที่สมบูรณ์แล้วอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบการฉ้อโกง และ/หรือการป้องกัน การค้นคว้าออนไลน์และความมีประสิทธิภาพ การติดตามเว็บไซต์ และการวัดผู้ชม เพื่อพัฒนาความรู้ของผู้ชมและ/หรือรูปแบบที่เหมือนกันในการเชื่อมต่อกับแคมเปญโฆษณาเพื่อจุดประสงค์ในการหาโฆษณาและเนื้อหาอื่น ๆ ให้กับบุคคลต่าง ๆ ที่ต้องได้รับการยินยอมจากคุณตามที่กฎหมายบังคับ อย่างไรก็ตาม สำหรับคุกกี้บางตัวและ/หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน หากคุณตัดสินใจที่จะไม่รับคุกกี้ คุณจะไม่สามารถใช้แอปพลิเคชั่น/บริการ

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่เราใช้ วัตถุประสงค์ที่เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ โปรดดูเครื่องมือการให้ความยินยอมในการใช้คุกกี้ของเรา

ไฟล์บันทึกข้อมูล บริการของ แอปพลิเคชั่น/บริการ อาจเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบางอย่างในไฟล์บันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่มีให้จากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเลขที่อยู่ IP ประเภทของเบราว์เซอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต การอ้างถึง/การออกจากหน้าเว็บ ระบบปฏิบัติการ ตราประทับวันที่/เวลา และข้อมูลการคลิก (click stream data) ในไฟล์บันทึกข้อมูล

 

ลายพิมพ์นิ้วมือแบบดิจิทัล โดยทั่วไปแล้ว ลายพิมพ์นิ้วมือแบบดิจิทัลจะกำหนดตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันให้แก่อุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณตามการตั้งค่าทางเทคนิค คุณลักษณะ และเลขที่อยู่ IP ของอุปกรณ์นั้น Dynata ใช้เทคโนโลยีลายพิมพ์นิ้วมือแบบดิจิทัลเพื่อจุดประสงค์ในการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบความถูกต้อง ตลอดจนการตรวจจับการฉ้อโกงและ/หรือการป้องกันการฉ้อโกง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการระบุผู้ตอบแบบสอบถามซ้ำหรือผู้ตอบแบบสอบถามที่ฉ้อโกง Dynata สามารถปฏิบัติใช้และใช้ลายพิมพ์นิ้วมือแบบดิจิทัลโดยตรงหรือผ่านผู้ขายที่เป็นบุคคลที่สามโดยต้องได้รับการยินยอมจากคุณตามที่กฎหมายบังคับใช้

 

การพิมพ์เส้นลายน้ำ โดยทั่วไปแล้ว การพิมพ์เส้นลายน้ำเกี่ยวข้องกับการกำหนดเทคโนโลยีหรือไฟล์บนอุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อระบุว่าเครื่องดังกล่าวได้มีการนำมาใช้เพื่อลงทะเบียนหรือการเข้าถึงแอปพลิเคชั่น/บริการหรือบริการต่าง ๆ ของก่อนหน้านี้แล้ว การพิมพ์เส้นลายน้ำถูกนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์ในการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบความถูกต้อง และการตรวจจับและ/หรือการป้องกันการฉ้อโกง Dynata สามารถเข้าใช้กิจกรรมที่ต้องใช้การพิมพ์เส้นลายน้ำโดยตรงหรือผ่านผู้ขายที่เป็นบุคคลที่สามโดยต้องได้รับการยินยอมจากคุณตามที่กฎหมายบังคับใช้

ในบางกรณี เราอาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ผ่านช่องทางที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ ร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ เพื่อจดจำผู้ใช้ (หรือสมาชิกในครอบครัว) ที่ใช้แพลตฟอร์มหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตหรือเบราว์เซอร์ที่เกี่ยวข้อง ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากบุคคลที่สาม

Dynata อาจได้รับข้อมูล PII และข้อมูลสถิติประชากรจากบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูล เครือข่ายโฆษณา สำนักงานบริการข้อมูล ซัพพลายเออร์ ตัวอย่างอื่น ๆ และ/หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ  Dynata อาจใช้ข้อมูล PII ข้อมูลทางพฤติกรรมและ/หรือประชากรจากบุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การเพิ่มข้อมูล การตรวจจับการฉ้อโกง และ/หรือการส่งอีเมลไปหาคุณหนึ่งครั้งเพื่อเชิญคุณเข้าร่วมในการสำรวจและ/หรือเข้าร่วม Panel  นอกจากนี้ ข้อระบุพิกัด รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับค้าปลีกและวิสาหกิจพาณิชย์อื่น ๆ ที่คุณอาจไปเยี่ยมชมขณะใช้งานคุณสมบัติของการระบุพิกัดดังกล่าว อาจเพิ่มเข้าไปในประวัติ Panel ของคุณและ/หรือแบ่งปันกับลูกค้าของ Dynata หากคุณเลือกที่จะยกเลิกบริการระบุพิกัด     

 

Dynata ใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาอย่างไร?

 

การใช้ข้อมูลของ Dynata:

นอกจากจุดประสงค์ตามที่อธิบายข้างต้น Dynata ใช้ข้อมูลส่วนตัวที่รวบรวมผ่านแอปพลิเคชั่น/บริการด้วยวิธีการดังนี้: (1) เพื่อสื่อสารข้อมูลสมาชิกของคุณกับ Panel แบบสำรวจที่ครอบครองโดย Dynata (2) เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในแบบสำรวจ (3) เพื่อส่งต่อโอกาสด้านแบบสำรวจให้คุณและเพื่อจัดเตรียมให้มีการแสดงโฆษณากับคุณข้างนอกแอปพลิเคชั่น/บริการเพื่อสนับสนุนให้ทำแบบสำรวจการเรียกคืนโฆษณาให้สมบูรณ์ (4) เพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนของโอกาสในการทำแบบสำรวจให้คุณทราบ (5) เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกมัดทางกฎหมาย รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อผูกมัดทางภาษี (6) เพื่อบริหารและจัดการรางวัลชิงโชคและตอบสนองต่อคำร้องขอรางวัลชิงโชคของคุณ (7) เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงของคุณต่อการชิงโชคและส่วนลดของ Dynata และสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการเข้าถึงดังกล่าว (8) เพื่ออัปเดตระเบียนของ Dynata (9) เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกมัดหรือข้อกำหนดการระงับข้อมูล (10) เพื่อจุดประสงค์ในการตรวจจับการฉ้อโกงและ/หรือป้องกัน (11) เพื่อเชื่อมโยงอุปกรณ์และ/หรือประวัติของคุณกับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณและ/หรืออุปกรณ์ของคุณที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูล ("DMP") (12) เพื่อสร้างตลาดสินค้า Dynata (13) เพื่อให้บุคคลที่สามสามารถโฆษณา/บริการของพวกเขากับคุณ (14) เพื่อเปิดใช้งาน Dynata หรือบุคคลที่สามเพื่อพัฒนาความรู้การตลาดและ/หรือผู้ชม/แบบที่หน้าตาคล้ายกัน (15) เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้ไว้กับเรา และ/หรือ (16) ตามที่บังคับใช้ตามนโยบายนี้ หรืออื่น ๆ ที่คุณอนุญาต  Dynata สามารถใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาได้ในบริบทของแอปพลิเคชั่น/บริการที่เกี่ยวข้องกับ Panel แบบสำรวจอื่น ๆ ที่ Dynata ผู้บริการและ/หรือที่เชื่อมโยง กิจกรรมที่ไม่ใช่การค้นคว้า  ด้วยความเคารพต่อการเชื่อมโยงข้อมูลของแอปพลิเคชั่นกับข้อมูล DMP บุคคลที่สาม Dynata ใช้ข้อมูลและ/หรืออนุญาตให้ลูกค้าของ Dynata และ/หรือ DMP ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้โอกาสทำแบบสำรวจกับคุณ เพื่อวัดประสิทธิภาพของการโฆษณา (ตามที่ได้อธิบายเอาไว้โดยละเอียดด้านล่าง) เพื่อจำแนกผู้ชม เพื่อออกแบบแคมเปญโฆษณาโดยใช้กลุ่ม "หน้าตาเหมือนกัน" ตามข้อมูลแบบสำรวจและบุคคลที่สาม และ/หรือเพื่อทำการตลาดสินค้า/บริการบุคคลที่สามดังกล่าวกับคุณ 

การเปลี่ยนเป้าหมาย  Dynata อาจร่วมงานกับบุคคลที่สามหนึ่งรายหรือมากกว่านั้น เพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของ Dynata หรือเพื่อดูแลจัดการโฆษณาของ Dynata บนเว็บไซต์อื่น ๆ (เช่น บนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์) เป็นครั้งคราว หุ้นส่วนบุคคลที่สามของ Dynata สามารถใช้เทคโนโลยีเช่นคุกกี้หรือองค์ประกอบข้อมูลการระบุ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง IDFA หรือหมายเลขโฆษณาของคุณเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณในเว็บไซต์ของ Dynata และ/หรือเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อ: (i) โฆษณาเกี่ยวกับ Dynata และบริการของ Dynata ให้คุณทราบ และ/หรือ (ii) ช่วยเหลือ Dynata ในการพัฒนาแคมเปญโฆษณาและแคมเปญทางการตลาดที่ออกแบบมาเพื่อกลุ่มบุคคลที่มีข้อมูลสถิติประชากรและสังคมที่คล้ายคลึงกับข้อมูลสถิติประชากรและสังคมของคุณ หาก Dynata กำลังดำเนินการกำหนดเป้าหมายใหม่และคุณไม่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมในโปรแกรมการกำหนดเป้าหมายใหม่นี้ โปรดปฏิเสธเข้าร่วมผ่านกระบวนการปฏิเสธการเข้าร่วมด้วยคุกกี้ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือในคำชี้แจงเกี่ยวกับคุกกี้ของ Dynata ที่แยกต่างหาก โดยการปรับแก้ IDA หรือ หมายเลขโฆษณา และ/หรือโดยการยกเลิกการสมัครใช้งานในโฆษณา

ความรู้/แฝดของผู้ชม  Dynata และ/หรือบุคคลที่สามอาจใช้ PII ที่รวบรวมจากคุณและ/หรืออาจเชื่อมโยง PII ที่รวบรวมจากคุณกับคุกกี้ของบุคคลที่สามเพื่อพัฒนาความรู้ของผู้ชมและ/หรือแบบร่างที่เหมือนกันในเชื่อมต่อกับแคมเปญการตลาด 

ประสิทธิภาพโฆษณาออนไลน์  ในโปรแกรมประสิทธิภาพโฆษณาออนไลน์ของ Dynata คุณสามารถเข้าร่วมในการสำรวจเกี่ยวกับการโฆษณา ส่วนลด เนื้อหา แคมเปญ และ/หรือเว็บไซต์ที่ Dynata กำลังทดสอบให้กับลูกค้าของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตอบแบบสำรวจเหล่านี้ให้เสร็จสิ้น ลูกค้าของ Dynata อาจเขียน ตั้งค่า หรืออ่านคุกกี้ วัตถุที่มีการแบ่งปัน/เก็บรักษาเฉพาะที่ แฟลชคุกกี้และ/หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (เรียกแต่ละเทคโนโลยีว่า “เทคโนโลยีของบุคคลที่สาม” และเรียกรวมกันว่า “เทคโนโลยีต่าง ๆ ของบุคคลที่สาม”) เทคโนโลยีต่าง ๆ ของบุคคลที่สามอาจมีการเขียน ตั้งค่า หรืออ่านในตำแหน่งที่ตั้งต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเซิร์ฟเวอร์หรือระบบของ Dynata หากคุณเข้าร่วมในการสำรวจ UID ของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ในหรือเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีของบุคคลที่สาม เพื่อให้คุณสามารถรับการติดต่อเกี่ยวกับโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายแบบออนไลน์ได้อีกครั้ง และลูกค้าของ Dynata จะใช้เทคโนโลยีของบุคคลที่สามเพื่อตรวจสอบว่าคุณได้เห็น ได้คลิก หรือโต้ตอบในลักษณะอื่นกับโฆษณาหรือรายการส่งเสริมการขายแบบออนไลน์หรือไม่ หากคุณได้โต้ตอบกับโฆษณาหรือรายการส่งเสริมการขายแบบออนไลน์ ลูกค้าของ Dynata จะส่ง UID ของคุณและการสำรวจที่เฉพาะเจาะจงให้แก่ Dynata และ Dynata จะมอบโอกาสแก่คุณเพื่อตอบแบบสำรวจดังกล่าวให้เสร็จสิ้น

ข้อมูลที่วัดจากผู้ชม นอกเหนือไปจากการใช้และแบ่งปันข้อมูลที่วัดจากผู้ชม (ตามที่ระบุด้านล่าง) ที่เกี่ยวโยงกับการค้นคว้าด้านประสิทธิภาพการโฆษณาออนไลน์ ตามที่อธิบายเอาไว้ข้างต้นนอกจากนี้  Dynata อาจแบ่งปัน UID ของคุณและข้อมูลที่ Dynata เก็บรวมรวมก่อนหน้านี่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อายุ เพศ รายได้ จำนวนสมาชิกในครอบครัวของคุณ การศึกษา/ระดับการศึกษา และสถานะการจ้างงาน (“ข้อมูลที่วัดจากผู้ชม”) แก่บุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้รับจ้างช่วงของ Dynata พันธมิตร และ/หรือลูกค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลที่วัดจากผู้ชมเกี่ยวกับโฆษณา แคมเปญ และเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม ดูและ/หรือคลิกเข้าชม ข้อมูลที่วัดจากผู้ชมจะใช้โดยให้เชื่อมโยงกับการค้นคว้าประสิทธิภาพการโฆษณาออนไลน์เพื่อช่วยสร้างสรรค์ พัฒนา และติดตั้งใช้งานเว็บไซต์ โฆษณาออนไลน์ ตลอดจนคุณลักษณะ ฟังก์ชันการทำงาน และแคมเปญอื่น ๆ ทางอินเทอร์เน็ตและสื่อดิจิทัล ข้อมูลที่วัดจากผู้ชมดังกล่าวอาจถูกแบ่งปันในรูปของการสรุปครั้งเดียว (กล่าวคือ ในระดับของผู้ตอบแบบสำรวจแต่ละราย) หรือในรูปของข้อมูลสรุปแบบรวมกลุ่ม (กล่าวคือ กลุ่มของผู้ตอบแบบสำรวจ)

 

ผู้โฆษณา/เครือข่ายโฆษณาใช้ข้อมูลของฉันอย่างไร?

 

วิธีการใช้ข้อมูลของเครือข่ายโฆษณา

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชั่น/บริการเพื่อมีส่วนร่วมในแบบสำรวจ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แบบสำรวจที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาเฉพาะที่ Dynata กำลังทดสอบให้กับลูกค้าทางธุรกิจ คุณอาจโฆษณาหรือส่วนลดเหล่านี้ในหลาย ๆ ที่ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แอพมือถือที่ไม่ใช่ Dynata (ยกตัวอย่างเช่น แอพเกม) ซึ่ง Dynata จะให้สิทธิ์คุณเข้าใช้ หรือติดต่อให้คุณทำแบบสำรวจโฆษณาหรือส่วนลดที่คุณต้องทำให้สมบูรณ์  ในการทำแบบสำรวจบนโฆษณาหรือส่วนลดให้สมบูรณ์ Dynata มีหุ้นส่วนที่มีบริษัทโฆษณาที่ให้ วัด หรือสนับสนุนโฆษณา รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแอพมือถืออื่น ๆ อีกมากมาย แอปพลิเคชั่น/บริการให้เครือข่ายโฆษณาเหล่านี้ทำงานกับ UID ตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะตน และข้อมูลประเภทอื่นอีกมากมายหรือทั้งหมดตามที่อธิบายเอาไว้ "ข้อมูลที่รวบรวมผ่านวิธีการอัตโนมัติ" ตามหมวดข้างต้น (รวมไปถึงการหาพิกัดต่อเนื่องของคุณ หากอุปกรณ์ของคุณอนุญาตให้รวบรวมพิกัด) หลังจากนั้น เมื่อคุณใช้แอพมือถือที่ร่วมมือกับหนึ่งในบริษัทโฆษณา บริษัทโฆษณาดังกล่าวสามารถใช้ตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะตนหรือรวบรวมข้อมูลเพื่อสังเกตหาอุปกรณ์ของคุณ บริษัทโฆษณาอาจแสดงให้คุณเห็นโฆษณาหรือส่วนลดที่ Dynata กำลังทดสอบให้กับหนึ่งในลูกค้าธุรกิจของเรา บริษัทโฆษณา อาจแจ้งให้ Dynata ทราบว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ UID -ของคุณเพิ่มได้รับโฆษณาหรือส่วนลด ซึ่งทำให้ Dynata สามารถให้คุณเข้าถึงหรือเพื่อติดต่อการทำแบบสำรวจที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาหรือส่วนลดโดยสมบูรณ์  ด้วยการยินยอมของคุณ บริษัทโฆษณาจะใช้ข้อมูลที่พวกเขารวบรวมเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณและการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับบริษัทโฆษณา/บริการ และแอพมือถืออื่น ๆ เพื่อให้โฆษณาในแอพอื่น ๆ ที่ตรงกับความสนใจของคุณและสำหรับจุดประสงค์อื่น ๆ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทโฆษณาเหล่านี้ รวมไปถึงวิธีการปฏิเสธ โปรดเข้าไปที่:

http://www.voicefive.com/preferences.aspx

http://www.safecount.net/viewyourcookiesinformation_optinout.php

http://n01d01.cumulus-cloud.com/ssi/optout.php

https://priv-policy.imrworldwide.com/priv/browser/us/en/optout.html

 

การสื่อสารอะไรที่ฉันจะได้รับผ่านแอปพลิเคชั่น/บริการหรือที่เกี่ยวข้องกับการบริการ?

Dynata อาจติดตามคุณให้เข้าร่วม โดยผ่านการแจ้งเตือนแบบ "พุช" หรือข้อความ SMS /ข้อความตัวอักษร หากคุณได้ตกลงไว้อย่างชัดแจ้งที่จะรับการติดต่อสื่อสารดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมในการสำรวจ

นอกจากนี้ Dynata และ/หรือตัวแทนหรือผู้ขายในนามของ Dynata จะจัดส่งการสนทนาทางอีเมลกับคุณที่เกี่ยวข้องกับคำเชิญร่วมทำแบบสำรวจ ข้อซักถามและการชิงโชค วารสาร ข้อแจ้งเตือนที่จำเป็นต้องให้ภายใต้หนังสือฉบับนี้หรือตามกฎหมายบังคับ การสมัครชิงโชคหรือส่วนลด หมายเหตุการชนะรางวัลชิงโชคหรือส่วนลด และตอบสนองต่อข้อซักถามจากคุณ

ดังที่คุณได้ให้หมายเลขโทรศัพท์กับ Dynata ผู้รับจ้างช่วงจะติดต่อคุณทางโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: (1) แบบสำรวจที่คุณมีหรือไม่เอาเข้าร่วมใน (2) ข้อมูลรางวัลหรือการชิงโชค และการไถ่บาป (3) การยื่นชิงโชคหรือส่วนลดที่ขอและการเติมเต็มของรางวัล (4) การตอบสนองต่อคำถามของคุณ (5) สังเกตว่าข้างในนโยบายความเป็นส่วนตัว (6) คำเชิญทำแบบสำรวจเพิ่มเติมและ/หรือโอกาส และ/หรือ (7) เพื่อยืนยันข้อมูลประวัติที่คุณได้ให้ไว้กับเรา  

 

Dynata แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวมผ่านทางบริการของ Dynata กับบุคคลที่สามหรือไม่?

ตามกฎหมายที่บังคับใช้ Dynata มีสิทธิ์เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ที่รวบรวมผ่านแอปพลิเคชั่น/บริการไปที่บุคคลที่สาม ต่อไปนี้:

(1) ด้วยความยินยอมจากคุณ

(2) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือเพื่อตอบสนองหมายศาลหรือคำสั่งศาล หรือหน่วยงานของรัฐ

(3) เพื่อกำหนด ดำเนินการ หรือต่อสู้กับการฟ้องดำเนินคดีทางกฎหมายโดยบุคคลหรือ Dynata ซึ่งรวมถึงเพื่อปกป้องความปลอดภัยของบุคคลหรือเพื่อปกป้องสิทธิและ/หรือทรัพย์สินของ Dynata

(4) ระหว่าง Panel ของ Dynata ต่าง ๆ หากคุณลงชื่อเข้าร่วมมากกว่าหนึ่ง Panel

(5) ต่อบริษัทแม่ บริษัทสาขา และบริษัทในเครือของ Dynata: (1) ในกรณีที่มีการปรับปรุงหรือปฏิรูปโครงสร้าง หรือ (2) เพื่อการใช้งานและการประมวลผลที่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือที่ได้รับอนุญาตจากคุณ

(6) ต่อผู้แทนที่ได้รับอนุญาตและ/หรือผู้รับจ้างช่วงของ Dynata และ/หรือลูกค้าของ Dynata ที่ให้บริการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริการป้อนข้อมูล บริการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล บริการการตรวจจับและ/หรือการป้องกันการฉ้อโกง บริการจับคู่ฐานข้อมูลที่ตรงกัน บริการเข้ารหัส บริการการแบ่งส่วนข้อมูล และบริการที่เกี่ยวกับรางวัล รางวัลจูงใจ และการชิงโชค ในส่วนที่เกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผู้รับจ้างช่วงตามที่ระบุไว้ในข้อ (vi) ข้างต้น เช่น ผู้รับจ้างช่วงอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเสริมหรือปรับปรุงบริการของตน ในกรณีที่ผู้รับจ้างช่วงดำเนินการในนามของผู้ควบคุมข้อมูลหรือเจ้าของข้อมูลและไม่ใช่ผู้รับจ้างช่วงที่มีส่วนร่วมโดย Dynata หากต้องการดูรายชื่อผู้รับจ้างช่วงทั้งหมดที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลหรือเจ้าของข้อมูลและนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้รับจ้างช่วงดังกล่าว กรุณาคลิกที่นี่

(7) ต่อลูกค้าสำหรับการวิจัยตลาดที่มีข้อจำกัดซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งาน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดทำแบบจำลอง การตรวจสอบความถูกต้อง การตรวจจับและ/หรือการป้องกันการฉ้อโกง การป้อนข้อมูล การแบ่งส่วนฐานข้อมูล และการแลกรางวัล รางวัลจูงใจ หรือการชิงโชค การปฏิบัติตามข้อกำหนด และ/หรือการเข้าร่วมที่เกี่ยวข้อง

(8) ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของหรือการควบคุม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการควบรวมหรือการซื้อสินทรัพย์ทางธุรกิจใด ๆ หรือทั้งหมดของ Dynata โดยมีเงื่อนไขว่าฝ่ายที่รับหรือได้มาซึ่งข้อมูล PII ตกลงที่จะใช้งาน ป้องกัน และรักษาความปลอดภัย ความสมบูรณ์ และความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

(9) ต่อลูกค้าหรือต่อลูกค้าของลูกค้าในกรณีที่ Dynata หรือบุคคลที่สามเชื่อว่าคุณมีหรืออาจฝ่าฝืนสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม

(10) ต่อลูกค้าหรือลูกค้าของลูกค้าในกรณีที่ Dynata หรือบุคคลที่สามเชื่อว่าคุณได้ฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้บริการ

(11) ต่อบุคคลที่สาม ซึ่งประกอบไปด้วยลูกค้าค้นคว้าและบุคคลที่สามของ Dynata ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ใช่การค้นคว้าเพื่อให้บุคคลที่สามดังกล่าวพัฒนาแคมเปญการตลาด ความรู้ของผู้ชม ร่างที่เหมือนกัน และ/หรือเพื่อทำการตลาดกับสินค้า/บริการของบุคคลที่สาม และ

(11) ตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

อย่าลืมว่า Dynata อาจอนุญาตให้ลูกค้ารายใดรายหนึ่งเก็บรวบรวมข้อมูล PII โดยตรงจากผู้ตอบแบบสำรวจ การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปโดยความสมัครใจ และก่อนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล ลูกค้าจำเป็นต้องทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับ Dynata ซึ่งหนึ่งในข้อตกลงก็คือการจำกัดการใช้ข้อมูล PII ดังกล่าว 

Dynata อาจใช้สิทธิ์ PII ต่อบุคคลที่สาม (ข้อมูลของโบรกเกอร์ ระบบรวบรวมข้อมูล ฯลฯ) เพื่อจุดประสงค์สำหรับการไม่ค้นคว้า รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้การให้สิทธิ์ของระดับบุคคล และ/หรือ ข้อมูลระดับที่รวมแล้ว (เช่น การสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการ หรือกิจกรรมการใช้ กิจกรรมทางโซเชียลมีเดีย ข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ประวัติการค้นคว้าอินเทอร์เน็ต ฯลฯ) เพื่อพัฒนาความรู้ของผู้ชม และ/หรือร่างที่คล้ายกัน เพื่อจุดประสงค์ที่จะขายข้อมูลดังกล่าวกับลูกค้าของบุคคลที่สาม โดยมีจุดประสงค์ในการทำการวิเคราะห์และให้ความรู้ทางการตลาดและ/หรือทำให้บุคคลที่สามดังกล่าวสามารถทำการตลาดกับสินค้า/บริการของคุณ

นอกจากนี้ UID และข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยวิธีการอัตโนมัติ จะถูกส่งมอบให้แก่บุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลูกค้า คู่ค้า ผู้แทน และ/หรือผู้จำหน่ายเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการระบุผู้ตอบเพื่อทำการสำรวจหรือการสื่อสารที่มีการติดต่อซ้ำ การตรวจจับและ/หรือการป้องกันการฉ้อโกง การจับคู่ฐานข้อมูลที่ตรงกัน การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การเพิ่มข้อมูล การเข้ารหัส การแบ่งส่วนข้อมูล และบริการที่เกี่ยวข้องกับรางวัล รางวัลจูงใจ การชิงโชคหรือการส่งเสริมการขาย

เนื่องด้วยความเชื่อมโยงกับข้อมูลแบบสำรวจของคุณ Dynata หรือลูกค้าสามารถเชื่อมโยงข้อมูลประชากรศาสตร์บางอย่างที่เกี่ยวกับคุณ  Dynata อาจแบ่งปันข้อมูลทางภูมิศาสตร์และ/หรือทางประชากรศาสตร์ที่ Dynata เก็บรวบรวมจากคุณในระหว่างการลงทะเบียนหรือการตอบคำถามเกี่ยวกับโปรไฟล์บางข้อที่ Dynata อาจสอบถามคุณ ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกแบ่งปันกับบุคคลที่สามในรูปของการสรุปครั้งเดียว (กล่าวคือ ในระดับของผู้ตอบแบบสำรวจแต่ละราย) หรือในรูปของข้อมูลสรุปแบบรวมกลุ่ม (กล่าวคือ กลุ่มของผู้ตอบแบบสำรวจ) หากคุณสมัครใจที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคำตอบของการทำแบบสำรวจของคุณและ Dynata รวบรวมคำตอบของการสำรวจ ทาง Dynata จะถ่ายโอนข้อมูลคำตอบของการสำรวจ UID และข้อมูล PII ที่เปิดเผยด้วยความสมัครใจนี้ให้แก่ลูกค้าของ Dynata

 

ฉันจะเลือกปฏิเสธการเก็บรวบรวมข้อมูลและหรือการใช้งานบางอย่างได้อย่างไร

มีหลายตัวเลือกในการปฏิเสธไม่เข้าร่วมสำหรับผู้ใช้บริการของแอปพลิเคชั่น/บริการนั้น ๆ

คุณสามารถหยุดรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นทั้งหมดที่แอปพลิเคชั่น/บริการด้วยการยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชั่น/บริการ และ/หรือยกเลิกการเข้าร่วม Panel คุณสามารถใช้กระบวนการยกเลิกการติดตั้งแบบมาตรฐานที่เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์มือถือของคุณหรือผ่านแอปพลิเคชั่นมือถือ ตลาดหรือเครือข่ายและ/หรือคุณสามารถยกเลิกบัญชีผู้เข้าร่วมบนหน้าเว็บไซต์ Panel  อย่าลืมว่าถ้าคุณลบแอปพลิเคชั่น/บริการ แต่ยังคงรักษาโปรไฟล์กับหนึ่งในเว็บไซต์ของ Dynata เราอาจยังสามารถรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ จากเว็บไซต์ของเรา การยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชั่น/บริการ จะไม่เป็นการลบข้อมูลที่รวบรวมโดย Dynata ก่อนหน้าที่จะยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชั่น/บริการ หากต้องการลบข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมโดย Dynata โปรดติดต่อ Dynata ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

หกเดือนหลังจากที่บัญชีของคุณถูกยกเลิก การหยุดนิ่งของบัญชีคุณและ/หรือวันที่ซึ่งคุณทำการยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชั่น/บริการ Dynata อาจทำการโอน PII ของคุณไปที่โบรกเกอร์ข้อมูลบุคคลที่สามและ/หรือแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูล เพื่อขายต่อ/ใช้ต่อโดยบุคคลที่สามดังกล่าว 

หากคุณไม่ประสงค์ที่จะให้ PII ของคุณถูกไปใช้กับกิจกรรมที่ไม่ใช่การค้นคว้า และ/หรือ ถ้าคุณไม่ยินยอมที่จะให้ Dynata แบ่งปัน PII ของคุณกับบุคคลที่สาม หลังจากบัญชีของคุณถูกยกเลิก และ/หรือลบออกจากแอปพลิเคชั่น/บริการจากอุปกรณ์ของคุณ โปรดติดตามเราที่ privacy@dynata.com

 

สำหรับการปฏิเสธข้อมูลพิกัดสำหรับ iOS

คุณสามารถปฏิเสธจากการเปิดใช้งานแอปพลิเคชั่น/บริการการเข้าถึงข้อมูลพิกัดของคุณได้ทุกเมื่อโดย:

หมายเหตุ: หากคุณปิดบริการพิกัด (Location Services) คุณจะได้รับข้อความให้เปิดบริการพิกัด (Location Services) ครั้งต่อไปที่แอปพลิเคชั่น/บริการพยายามใช้คุณสมบัตินี้

 

สำหรับการปฏิเสธข้อมูลพิกัดสำหรับ Android

คุณสามารถปฏิเสธจากการเปิดใช้งานแอปพลิเคชั่น/บริการการเข้าถึงข้อมูลพิกัดของคุณได้ทุกเมื่อโดย:

สำหรับการปฏิเสธการแจ้งเตือนแบบพุชสำหรับ iOS

คุณสามารถปฏิเสธการแจ้งเตือนแบบพุชสำหรับแอปพลิเคชั่น/บริการดังกล่าวโดย:

สำหรับการปฏิเสธการแจ้งเตือนแบบพุชสำหรับ Android

 

 

ปฏิเสธการติดต่อสื่อสารทางอีเมล

คุณอาจเลือกที่จะไม่รับการติดต่อสื่อสารทางอีเมล โดยการคลิกลิงก์ยกเลิกการสมัครสมาชิกที่แสดงในอีเมลใดก็ตามที่คุณได้รับจากเรา หรือติดต่อเราตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

 

ปฏิเสธการแบ่งปันข้อมูลโปรไฟล์สำหรับแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์

คุณอาจเลือกที่จะไม่แบ่งปันข้อมูลโปรไฟล์แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าโปรไฟล์/ค่ากำหนดของคุณด้วยแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวกับการแบ่งปันกับบุคคลที่สามหรือลบแอปพลิเคชั่น/บริการออกจากโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของคุณ

 

ปฏิเสธการใช้ตัวระบุโฆษณาที่ตั้งค่าเอาไว้ในสมาร์ทโฟน/อุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนตัวระบุโฆษณาที่ตั้งค่าเอาไว้ในอุปกรณ์ของคุณได้ตลอดเวลา 

 

ปฏิเสธเครือข่ายโฆษณา

เครือข่ายโฆษณาที่รวบรวมข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่น/บริการสำหรับการสนับสนุนการทำแบบสำรวจและให้กลไกการปฏิเสธข้อเสนอการโฆษณาตามความสนใจ ในการปฏิเสธ ปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับแต่ละเครือข่ายโฆษณาตามลิงก์ที่ให้ด้านล่าง หากคุณปฏิเสธ คุณจะไม่สามารถเข้าร่วมแบบสำรวจของคุณเกี่ยวกับโฆษณาและส่วนลด

เครือข่ายโฆษณา

ข้อมูลการปฏิเสธ

Admob by Google

http://www.google.com/ads/preferences/html/mobile-about.html

Flurry

http://www.flurry.com/user-opt-out.html

InMobi

http://www.inmobi.com/inmobi-privacy-policy/opt-out/

Millennial Media

http://lp.mydas.mobi/rich/foundation/opt-out.php

 

ฉันสามารถหยุด Dynata ไม่ให้ติดตามกิจกรรมออนไลน์ของเราได้หรือไม่?

ไม่ต้องติดตาม (Do Not Track หรือ “DNT”) เป็นการกำหนดลักษณะในเบราว์เซอร์ของคุณ ที่คุณสามารถตั้งค่าให้แจ้งเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมว่าคุณไม่ต้องการให้เว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ Dynata จะไม่ตอบสนองต่อสัญญาณ DNT หากคุณคัดค้านการดำเนินงานที่เกี่ยวกับสัญญาณ DNT ของ Dynata  คุณอาจปฏิเสธการเข้าร่วมหรือปฏิเสธการใช้บริการของ Dynata ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง

ในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมประสิทธิภาพของการโฆษณาออนไลน์ของ Dynata Dynata อนุญาตให้ผู้รับจ้างช่วง พันธมิตรและ/หรือลูกค้าของ Dynata ปล่อย ตั้งค่าและ/หรือเขียนเทคโนโลยีของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกแก่การวัดข้อมูลผู้ชมและกิจกรรมแบบสำรวจการจดจำโฆษณา Dynata จะไม่รับผิดชอบสำหรับการปฏิบัติตามหรือการตอบสนองของบุคคลที่สามต่อสัญญาณ DNT หากต้องการเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมประสิทธิภาพโฆษณาออนไลน์ของ Dynata โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในส่วนที่กล่าวถึงคุกกี้  

 

คุณใช้เวลานานเท่าไหร่ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ของฉัน?

Dynata จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอปพลิเคชั่น/บริการและ/หรือการบริการต่าง ๆ ตราบใดที่คุณมีแอปพลิเคชั่นดังกล่าวติดตั้งอยู่และ/หรือใช้แอปพลิเคชั่น/บริการและเป็นเวลาสูงสุดหนึ่ง (1) ปีหลังจากนั้นหรือระยะเวลาอื่นตามที่กำหนดหรือกฎหมายอนุญาต  หกเดือนหลังจากที่เว็บไซต์ Panel ของคุณไม่มีการใช้งานและ/หรือยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชั่น/บริการ Dynata อาจโอน PII ของคุณไปที่โบรกเกอร์ข้อมูลบุคคลที่สามและ/หรือแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลเพื่อขายต่อ/ใช้ต่อโดยบุคคลที่สามนั้น ๆ 

 

ฉันสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ของฉันที่แอปพลิเคชั่น/ บริการได้รวบรวมไว้อย่าง?

คุณมีสิทธิ์ที่จะทบทวน รวบรวม และลบข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายอนุญาต คุณสามารถติดตามเราเพื่อขอให้ดำเนินการดังกล่าวโดยใช้รายละเอียดติดตามที่ให้ไว้ด้านล่าง

 

แอปพลิเคชั่น/บริการรวบรวมข้อมูลจากผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่าสิบหก (16) ปีหรือไม่?

แอปพลิเคชั่น/บริการนี้ไม่ได้ถูกออกแบบหรือมีเจตนาให้นำไปใช้โดยบุคคลที่อายุต่ำกว่าสิบหก (16) เราไม่มีเจตนารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบหก (16) และถ้าหากเราทราบว่าเรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่อายุต่ำกว่าสิบหก (16) ปีโดยไม่ได้ตั้งใจ เราจะดำเนินการทางพาณิชย์อย่างสมเหตุสมผลเพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

 

มีการรักษาความปลอดภัยใดบ้างสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวมผ่านแอปพลิเคชั่น/บริการนี้?

Dynata ดูแลรักษาการป้องกันที่เหมาะสมทางด้านเทคนิค การจัดการ และทางกายภาพเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ที่เปิดเผยหรือเก็บรวบรวมโดย Dynata Dynata ทบทวน ตรวจสอบและประเมินแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและระบบการป้องกันอยู่เป็นระยะๆ อย่างไรก็ตาม โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและ/หรือเครือข่ายระบบเคลื่อนที่ไม่ได้มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ และ Dynata ไม่ได้รับประกันความปลอดภัยของการส่งออนไลน์นั้น Dynata ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง Dynata โดยบุคคลต่าง ๆ

 

ฉันจะติดต่อใครหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้?

หากคุณประสงค์ที่จะ:

- รับสำเนาข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ

- ติดต่อสื่อสารคำร้องขอปฏิเสธกับ Dynata

- ขอเข้าใช้ หรือแก้ไข บล็อก หรือลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

- ยื่นคำร้องเกี่ยวกับหลักปฏิบัติความเป็นส่วนตัวของคุณ

- ปฏิเสธการใช้งาน PII บางประเภทของคุณ

หรือถ้าหากมีคำถามเกี่ยวกับหลักปฏิบัติความเป็นส่วนตัวของ Dynata และ/หรือนโยบายฉบับนี้ โปรดติดต่อเราผ่านอีเมล privacy@dynata.com

ฝ่ายกฎหมายของ Dynata มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขององค์กร

 

มีบริษัทที่อยู่ในกลุ่มของ Dynata ซึ่งอาจเก็บรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูล PII ใช่หรือไม่

ใช่ โปรดดูรายชื่อบริษัทที่ด้างล่างนี้