Slovenčina  

Dynata Zásady ochrany osobných údajov

Prvé nadobudnutie účinnosti: 15. augusta 2013

Táto verzia: Účinná 11. októbra 2019

Zásady ochrany osobných údajov opisujú, ako spoločnosť Dynata Global UK Limited (f/k/a Research Now Limited) a jej rodičovská spoločnosť, dcérske a pridružené spoločnosti (spoločne „Dynata“ a „my“ vo všetkých gramatických tvaroch) spracovávajú osobné údaje v kontexte online panelovej komunity, prieskumov, programov odmeňovania, webových stránok a mobilných aplikácií (spoločne „služba“). Predovšetkým opisujú typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme v súvislosti so službou, účely, na ktoré zhromažďujeme osobné údaje, ostatné strany, ktorým ich môžeme poskytnúť, a opatrenia, ktoré prijmeme na ochranu údajov. Tiež vám poskytujú informácie o vašich právach a možnostiach týkajúcich sa vašich osobných údajov a ako nás môžete kontaktovať, aby ste aktualizovali svoje kontaktné údaje alebo položili otázky týkajúce sa našich postupov ochrany osobných údajov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na spracovanie vašich osobných údajov v súvislosti s prieskumami spravovanými tretími stranami. V týchto situáciách nie je spoločnosť Dynata zadávateľom prieskumu a nástroja prieskumu a výsledky či údaje prieskumu sú a budú kontrolované zadávateľom prieskumu. Pozrite si príslušné pravidlá ochrany osobných údajov zadávateľa, aby ste sa dozvedeli viac o postupoch ochrany osobných údajov tohto zadávateľa.

Zaregistrovanie sa a prístup k službám spoločnosti a ich používanie sa riadi zásadami ochrany osobných údajov a našimi obchodnými podmienkami .

 

1. Osobné údaje, ktoré sa môžu zhromažďovať o vás

Zhromažďujeme osobné údaje rôznymi spôsobmi, ktoré sú opísané nižšie. Na účely týchto zásad ochrany osobných údajov sa pod pojmom „osobné údaje“ rozumejú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. V prípade potreby uvádzame, či a prečo nám musíte poskytnúť vaše osobné údaje, ako aj dôsledky, ak to nevykonáte. Ak neposkytnete osobné údaje na požiadanie, nebudete mať možnosť využívať službu, ak sú potrebné na to, aby vám poskytli túto službu, alebo ak je od nás právne požadované tieto informácie uchovať.

 

2. Ako môžeme použiť vaše osobné údaje

Môžeme použiť osobné údaje, ktoré získame od vás alebo o vás, na rôzne účely vrátane:

Ak sa nachádzate v Európskom hospodárskom priestore, môžeme osobné údaje zhromažďovať a používať, ak:

 

3. Ako môžeme poskytovať vaše osobné údaje

Môžeme zverejniť osobné údaje, ktoré zhromaždíme o vás, ako je to opísané nižšie, alebo vám inak oznámené v čase zhromažďovania údajov vrátane:

Môžeme tiež povoliť, aby klient zhromažďoval osobné údaje priamo od vás. Môžete im slobodne poskytnúť svoje osobné údaje. V týchto situáciách uzatvárame s našimi klientmi písomnú zmluvu okrem iného o obmedzení používania osobných údajov.

 

4. Vaše práva a voľby

Podľa platných právnych predpisov môžete mať právo:

Tieto práva môžu byť za určitých okolností obmedzené miestnymi zákonnými požiadavkami.

Môžete zastaviť zber osobných údajov a ďalších informácií nami odinštalovaním služieb a/alebo ukončením vašej účasti vo všetkých paneloch. Môžete použiť štandardný postup odinštalovania, ktorý je k dispozícii vo vašom mobilnom zariadení alebo pomocou mobilného obchodu aplikácií či siete alebo môžete zrušiť svoj účet v zozname panelov na stránke panelu. Upozorňujeme, že ak zmažete mobilnú aplikáciu, no ponecháte si profil na jednej z našich webových stránok, môžeme pokračovať v zbere osobných údajov a iných údajov od vás pomocou našich webových stránok. Odinštalovaním mobilnej aplikácie nezmažete všetky informácie, ktoré sme zhromaždili pred odinštalovaním služieb. Ak chcete zmazať všetky informácie, ktoré sme zhromaždili, obráťte sa na nás pomocou kontaktných údajov uvedených ďalej.

Ak chcete vykonávať vyššie uvedené práva alebo ukončiť svoj účet, obráťte sa na nás, ako je uvedené v časti „Ako sa s nami spojiť“ nižšie.

 

5. Zabezpečenie a uchovávanie údajov

Udržiavame primerané technické, administratívne a fyzické záruky na ochranu osobných údajov a ďalších informácií, ktoré sme zistili alebo zhromaždili, proti náhodnému, nezákonnému alebo neoprávnenému zničeniu, strate, zmene, prístupu, zverejneniu alebo používaniu. Pravidelne kontrolujeme, sledujeme a vyhodnocujeme naše postupy a systémy na ochranu osobných údajov. Napriek bezpečnostným prvkom, ktoré používame, prenosy cez internet alebo mobilnú sieť nie sú úplne bezpečné a nemôžeme preto zaručiť bezpečnosť online prenosov. Nie sme zodpovední za žiadne chyby jednotlivcov pri odosielaní osobných údajov nám.

Prijímame tiež opatrenia na vymazanie vašich osobných údajov alebo ich uchovávanie vo forme, ktorá neumožňuje vašu identifikáciu, keď tieto informácie už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich spracovávame, pokiaľ nie sme zákonne povinní tieto informácie uchovávať na dlhšie obdobie. Pri určovaní obdobia uchovávania zohľadňujeme rôzne kritériá, ako napríklad typ výrobkov a služieb, ktoré požadujete alebo sú vám poskytované, povahu a dĺžku nášho vzťahu s vami, možné opätovné zaradenie do našich produktov alebo služieb, vplyv na služby, ktoré vám poskytneme, ak odstránime niektoré informácie od vás alebo o vás, povinné lehoty na uchovávanie údajov stanovené právnymi predpismi a zákonné obmedzenia.

 

6. Prevody údajov

Vaše osobné údaje sa môžu preniesť príjemcom v iných krajinách, ako je krajina, v ktorej sa nachádzate, vrátane Spojených štátov amerických, kde sídli materská spoločnosť Dynata a spoločnosť Survey Sampling International. Tieto krajiny nemusia mať rovnaké právne predpisy o ochrane údajov ako krajiny, v ktorých ste pôvodne poskytli informácie. Keď prenesieme vaše osobné údaje do iných krajín, chránime tieto informácie tak, ako je to opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov alebo ako vám to bolo oznámené v čase ich zberu.

Ak sa nachádzate v Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku, dodržiavame platné zákonné požiadavky poskytujúce primerané záruky na prenos osobných údajov do tretích krajín.

 

7. Nesledovať

Nesledovať (Do Not Track, „DNT“) je preferencia vo vašom prehliadači, ktorú môžete nastaviť tak, aby oznamovala webové stránky, ktoré navštívite a pri ktorých nechcete, aby o vás zhromažďovali určité informácie. Spoločnosť Dynata neodpovedá na signály DNT. Ak nesúhlasíte s postupmi spoločnosti Dynata s ohľadom na signály DNT, môžete zakázať účasť alebo používanie služieb spoločnosťou Dynata tak, ako je to písané ďalej.

V súvislosti s programom efektivity online reklamy spoločnosti Dynata spoločnosť Dynata umožňuje svojim subdodávateľom, partnerom a/alebo klientom spúšťať, nastavovať a/alebo napísať technológie tretej strany na účely zabezpečenia merania publika a činností prieskumu stiahnutia reklamy. Spoločnosť Dynata nie je zodpovedná za dodržiavanie pravidiel alebo reakcie na signály DNT akejkoľvek tretej strany.

 

8. Žiadne deti

Služba nie je navrhnutá pre osoby do 16 rokov ani určená na používanie nimi. Vedome nezbierame osobné údaje od detí do 16 rokov a ak sa dozvieme, že sme neúmyselne zhromaždili osobné údaje dieťaťa do 16 rokov, podnikneme primerané obchodné úsilie na ich vymazanie.

 

9. Aktualizácie týchto zásad ochrany osobných údajov

Toto globálne oznámenie o ochrane osobných údajov sa môže pravidelne aktualizovať, aby odrážalo zmeny v našich postupoch týkajúcich sa osobných údajov. Na príslušných webových stránkach budeme uverejňovať dôležité upozornenia na akékoľvek významné zmeny v našom globálnom oznámení o ochrane osobných údajov a na začiatku upozornenia, ktoré boli naposledy aktualizované. Ak aktualizujeme naše globálne oznámenie o ochrane osobných údajov, môžeme vás za určitých okolností požiadať o súhlas.

 

10. Ako sa s nami spojiť

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa našich postupov ochrany osobných údajov alebo týchto zásad ochrany osobných údajov alebo ak by ste sa chceli vyhnúť určitému použitiu vašich osobných údajov, uplatniť si svoje práva vo vzťahu k osobným údajom, ktoré uchovávame o vás, alebo chcete podať sťažnosť na prax ochrany súkromia, obráťte sa na spoločnosť Dynata Global UK Limited alebo spoločnosť Dynata, LLC, ako je uvedené nižšie.